’ ’

BT - - DE­BAT -

Hvor at hvis man skal først får aen­dret sy­ste­met, så man i ste­det

man skaf­fe for at be­ta­le skat af den først tjen­te kro­ne først be­ta­ler skat, når man har tjent over

pen­ge­re fra? 7.000 kro­ner, vil det i sig selv ska­be en dy­na­mik, op­ti­mis­me og lyst til at in­ve­ste­re i Dan­mark. Det vil ska­be va­ekst na­er­mest med det sam­me.

AL­LE UN­DER­SØ­GEL­SER VI­SER,

de­res pen­ge ned i ha­ven, hvis de fik fle­re mel­lem ha­en­der­ne. De får råd til at hy­re en hånd­va­er­ker, ren­gø­rings­hja­elp til hjem­met, kø­be fle­re va­rer og så vi­de­re. På den må­de kom­mer pen­ge­ne til­ba­ge i statskas­sen, og folk kom­mer i job i ste­det for at va­e­re på over­før­sels­ind­komst. I ste­det for at vi skal skra­be pen­ge sam­men, så folk kan va­e­re ar­bejds­lø­se, får vi dem i ar­bej­de. Så be­ta­ler de skat, så de kan va­e­re med til at be­ta­le for vo­res ho­spi­ta­ler. Vi har gen­nem de sid­ste 20 år lu­l­let os ind i en mis­un­del­ses­re­to­rik, hvor det he­le hand­ler om, hvor me­get no­gen får ud af en skat­te­let­tel­se, i ste­det for hvad ef­fek­ten vil­le va­e­re.

FOLK GRA­VER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.