Nej, vel­fa­erds­sam­fun­det fun­ge­rer ik­ke godt i dag

BT - - DEBAT -

PE­TER SKAARUP

ved at se, hvor­fra man skal skaf­fe pen­ge­ne til top­skat­te­let­tel­ser el­ler skat­te­let­tel­ser ge­ne­relt li­ge nu. Skal man gi­ve skat­te­let­tel­ser, skal man jo fin­de de pen­ge et sted, og de go­de for­slag til, hvor pen­ge­ne skal fin­des, mang­ler.

JEG HAR SVA­ERT

nok så man­ge go­de tan­ker om dy­na­mi­ske ef­fek­ter, der skul­le sa­et­te gang i sam­fun­det, hvis man gav for­skel­li­ge for­mer for skat­te­let­tel­ser. Men sa­gen er, at det ik­ke er de reg­ne­styk­ker, vi bli­ver pra­e­sen­te­ret for in­de i fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, når så­dan nog­le for­hand­lin­ger kø­rer. Der er det ’kro­ne til kro­ne’-fi­nan­si­e­ring. Det vil si­ge, for at kun­ne fi­nan­si­e­re skat­te­let­tel­ser, skal vi ud og fin­de de mid­ler, der skal til. Umid­del­bart ser det ik­ke ud til, at der er råd til det.

MAN KAN HA­VE

MAN SKAL TRO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.