Vi skal aen­dre kon­ven­tio­nen

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tion er uret­fa­er­dig og uso­li­da­risk over for et stort fler­tal af ver­dens flygt­nin­ge i dag, og ti­den er mo­den til en opju­ste­ring og op­da­te­ring af den. FLYGT­NIN­GE­KON­VEN­TIO­NEN BLEV SKRE­VET i 1951- ef­ter An­den Ver­denskrig - og den er for­mu­le­ret med ud­gangs­punkt i den vir­ke­lig­hed, der var den­gang. Der­for er det cen­tra­le i kon­ven­tio­nen, at man skal va­e­re in­di­vi­du­elt for­fulgt, og at asyl kun er ta­enkt som en mid­ler­ti­dig for­an­stalt­ning. Den­gang kom flygt­nin­ge­ne fra et na­bo­land el­ler et na­er­om­rå­de, og det var tan­ken, at man skul­le rej­se til­ba­ge, når der igen var fred. For­u­den nog­le til­la­egs­pro­tokol­ler fra 1967, er kon­ven­tio­nen ik­ke opju­ste­ret.

Dan­mark var det før­ste land til at ra­ti­fi­ce­re kon­ven­tio­nen, og den er se­ne­re ble­vet ud­gangs­punkt for vo­res asyl­po­li­tik. I dag har ca. 150 lan­de skre­vet un­der, men de fle­ste ara­bi­ske na­tio­ner er ik­ke med. Nog­le få har dog ra­ti­fi­ce­ret ele­men­ter af den. HVOR­FOR ER FLYGT­NIN­GE­KON­VEN­TIO­NEN ude af takt med ti­den? Det er den, for­di de, som kan sø­ge asyl i Dan­mark, er de, der fy­sisk og øko­no­misk har for­må­et at kom­me her­til. 40 pro­cent er un­ge ma­end, som sø­ger fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, så snart de har op­nå­et asyl. Det vil si­ge, at an­tal­let af per­so­ner, som kom­mer her­til, er langt stør­re end det an­tal, som sø­ger og får asyl. Sid­ste år fik cir­ka 15.000 per­so­ner asyl i Dan­mark, hvil­ket ko­ste­de om­kring 3,2 mil­li­ar­der kr. De flygt­nin­ge, som ik­ke har mid­ler­ne og kon­tak­ter i Dan­mark el­ler et an­det ve­st­ligt land, og som le­ver un­der kum­mer­li­ge for­hold i en over­fyldt flygt­nin­ge­lejr, har in­gen mu­lig­hed for at sø­ge asyl her i lan­det. Det er dybt uret­fa­er­digt. EN OP­DA­TE­RING AF flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen er nød­ven­dig, så vi i Dan­mark kan si­ge, at man frem­over kun kan sø­ge asyl i vo­res land, når man sø­ger via en FN-an­er­kendt flygt­nin­ge­lejr uden at skul­le be­gi­ve sig ud på en lang, dyr og fa­re­fuld flugt over Mid­del­ha­vet og op gen­nem Eu­ro­pa. Det vil­le un­der­mi­ne­re men­ne­skes­mug­ler­nes for­ret­ning, og vi vil­le kun­ne til­go­de­se dem, der har størst be­hov for be­skyt­tel­se. De, som ik­ke har råd til at be­ta­le de svim­len­de sum­mer, som en men­ne­skes­mug­ler for­lan­ger. Des­u­den vil­le vi kun­ne va­e­re sik­re på, at der ik­ke er snyd og bed­rag in­vol­ve­ret. I LI­BA­NON MØD­TE jeg en sy­risk flygt­ning, en tid­li­ge­re lek­tor på uni­ver­si­tet, som solg­te tyg­ge­gum­mi og ta­endstik­ker på ga­den for at kun­ne for­sør­ge si­ne børn. Hun var me­get op­ma­er­k­som på, at hen­des børn skul­le ha­ve en ud­dan­nel­se, og jeg vil me­ne, at per­so­ner som hen­de vil­le det va­e­re op­lagt at gi­ve asyl.

PANELET Hvis vi ik­ke aen­drer for­mu­le­rin­ger­ne, ri­si­ke­rer vi, at nog­le lan­de ik­ke vil va­e­re med la­en­ge­re

SAM­TI­DIG KUN­NE ORD­NIN­GEN sik­re, at vi ik­ke får fle­re flygt­nin­ge, end vi kan over­kom­me. Vi vil­le kun­ne gi­ve asyl til he­le fa­mi­li­er på sam­me tid og kon­trol­le­re, at vi kun får det an­tal, for ek­sem­pel 5.000 om året, som lan­det øko­no­misk og in­te­gra­tions­ma­es­sigt kan rum­me.

Desva­er­re kan den vi­sion ik­ke la­de sig gø­re, som sa­ger­ne står på grund af flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nens nu­va­e­ren­de ord­lyd. Man hø­rer mod­stan­der­ne si­ge, at man ik­ke kan aen­dre i kon­ven­tio­nen, og de be­hand­ler or­de­ne, som var det Guds lov, men så­dan en hold­ning er med til at fast­hol­de uret­fa­er­dig­he­den. Hvis vi ik­ke aen­drer for­mu­le­rin­ger­ne, ri­si­ke­rer vi, at nog­le lan­de ik­ke vil va­e­re med la­en­ge­re. Vi ri­si­ke­rer, at de mel­der sig ud, hvil­ket vil­le va­e­re en del me­re pro­ble­ma­tisk end at aen­dre på sel­ve kon­ven­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.