LANG FA­MI­LIE­FE­RIE

BT - - NYHEDER -

DOWN UN­DER tid­ligt hul på fe­ri­en og drog af sted al­le­re­de i be­gyn­del­sen af de­cem­ber.

Men hvor­dan er det at rej­se sam­men og gå op og ned ad hin­an­den he­le ti­den? ’Ta­et­te­re på hin­an­den’ Iføl­ge psy­ko­log Pia Cal­le­sen er det rig­tig sundt, at man har or­dent­lig tid sam­men med sin fa­mi­lie.

»Når man er på fe­rie sam­men i la­en­ge­re tid, har man mu­lig­hed for at kom­me ta­et­te­re på hin­an­den, og det gi­ver gro­bund for lange sam­ta­ler, hvor man la­e­rer hin­an­den end­nu bed­re at ken­de. For me­re samva­er ska­ber me­re na­er­va­er,« si­ger Pia Cal­le­sen.

Ni­ko­laj Zet­h­sen, der på en blog har skre­vet om si­ne rej­ser med sin fa­mi­lie til Thailand, Au­stra­li­en, Ton­ga og USA, la­eg­ger va­egt på den na­er­hed, som de lange fe­ri­er gi­ver:

»Det po­si­ti­ve ved at rej­se sam­men med sin fa­mi­lie er, at man kom­mer ind un­der hu­den på hin­an­den og la­e­rer hin­an­den end­nu bed­re at ken­de. Det er bå­de en styr­kel­se af par­for­hol­det og he­le fa­mi­li­en, at man ser hin­an­den i an­dre si­tu­a­tio­ner end i de van­te rol­ler der­hjem­me. Men det for­ud­sa­et­ter selv­føl­ge­lig, at man hu­sker at ’stemp­le’ or­dent­ligt ud, så man ik­ke sid­der og tjek­ker mails og te­le­fon he­le ti­den,« si­ger Ni­ko­laj Zet­h­sen og un­der­stre­ger, at det er vig­tigt, at af­stem­me for­vent­nin­ger, så fe­ri­en ik­ke en­der i en ke­de­lig af­fa­e­re.

For der er og­så ulem­per ved at ta­ge på fe­rie sam­men, da der ik­ke altid er mu­lig­hed for at ta­ge et puste­rum, og det kan ska­be kon­flik­ter og en­de med ska­en­de­ri­er, for­kla­rer Pia Cal­le­sen. Marys bag­grund De stres­se­de mor­ge­ner og de dag­li­ge gø­re­mål for­svin­der på fe­ri­en med fa­mi­li­en, og der er tid til at op­le­ve ting sam­men, som der ik­ke var tid til der­hjem­me, og bør­ne­ne har mu­lig­hed for at ’få en på op­le­ve­ren’ og la­e­re an­det, end hvad der står i sko­lebø­ger­ne.

»Børn la­e­rer rig­tig me­get af at kom­me ud at rej­se. Og de får vi­den ind på en an­den må­de end gen­nem bø­ger­ne. I for­hold til Fre­de­rik og Marys børn, så la­e­rer de de­res mors kul­tur­hi­sto­rie at ken­de og må­ske og­så no­get geo­gra­fisk om Au­stra­li­en,« vur­de­rer psykologen.

Når man så kom­mer hjem igen, op­le­ver fle­re fa­mi­li­er, at de har me­re over­skud og er ble­vet ry­stet sam­men. Ni­ko­laj Zet­h­sen har fra si­ne eg­ne tu­re ma­er­ket en stor for­skel i for­hol­det til sin ko­ne og børn, når de er vendt hjem til dag­lig­da­gen igen.

»At ha­ve rejst sam­men la­en­ge­re tid ad gan­gen gør, at man har no­get til fa­el­les og no­get at snak­ke om. Og må­ske bli­ver man sam­ti­dig min­det om, hvor­for man er sam­men, og hvad der er så fan­ta­stisk ved den fa­mi­lie, man har. Man kom­mer of­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.