GI­VER NA­ER­VA­ER

BT - - NYHEDER -

be­ri­get til­ba­ge,« si­ger han.

Når vi ta­ger på fe­rie, har vi mu­lig­hed for at slap­pe helt af og kob­le fra job­bet, kø­er­ne i Net­to og hver­da­gens gø­re­mål. Men når man er med­lem af den kon­ge­li­ge fa­mi­lie, er man i sø­ge­ly­set he­le ti­den, og det kan der­for va­e­re sva­ert ’at smi­de fa­ca­den,’ vur­de­rer Pia Cal­le­sen.

»Det er nok ik­ke så me­get fred, den kon­ge­li­ge fa­mi­lie får på fe­ri­en, og det kan va­e­re utro­lig stres­sen­de at va­e­re i fo­kus he­le ti­den. Der­for skal man va­e­re i stand til at kob­le fra og la­de tan­ker­ne va­e­re, og det er en kunst ik­ke at bli­ver tri­ck­et af det, der stres­ser en,« si­ger psykologen. Perth Den kon­ge­li­ge fa­mi­lie tog tid­ligt på ju­le­fe­rie til Au­stra­li­en og star­te­de i by­en Perth i be­gyn­del­sen af de­cem­ber, hvor Kron­prin­ses­sens bror, Jo­hn, bor med sin fa­mi­lie. Her kun­ne ind­byg­ger­ne op­le­ve den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie spi­se is i so­len, mens Mary var i cho­ko­la­de­bu­tik­ken ’Mar­ga­ret Ri­ver Cho­co­la­te Fa­ctory’,

der lig­ger i Swan Val­ley ved Perth. Gold Coast Tors­dag den 17. de­cem­ber ba­de­de fa­mi­li­en på Mer­maid Beach i Gold Coast på øst­ky­sten. Her op­stod der dra­ma­tik, da prins Chri­sti­an un­der en svøm­me­tur plud­se­lig blev fan­get i en kraf­tig ud­ad­gå­en­de, lo­kal og mid­ler­ti­dig strøm, et så­kaldt he­ste­hul. Han blev ført va­ek fra ky­sten ud mod det dy­be­re vand. En liv­red­der pad­le­de hur­tigt ud i van­det på sit sur­f­bra­et og fik Chri­sti­an ind på land.

Byron Bay Au­stra­li­en er of­te lig med sur­fing. Og det skul­le den kon­ge­li­ge fa­mi­lie da og­så ud at prø­ve. An­den ju­le­dag var kron­prin­ses­se Mary sam­men med si­ne fi­re børn ude og sur­fe på bøl­ger­ne ved Byron Bay. Mary er kendt for at va­e­re en kvin­de med ben i na­e­sen, så hun var selv ude og prø­ve at sur­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.