Klo­ner de­res el­ske­de hund

BT - - NYHEDER -

KLO­NING

Først kom få­ret Dol­ly. Men si­den er klo­ning af ka­e­le­dyr ble­vet en hel in­du­stri i net­op Syd­korea, hvor det nu er ti år si­den, at det før­ste vel­lyk­ke­de ek­sem­plar blev født i en af lan­dets man­ge ’klo­ning fa­brik­ker’. Al­li­ge­vel er de to Dylan-klo­ner små ju­le­mirak­ler.

Hidtil er det nem­lig kun lyk­ke­des at klo­ne fra le­ven­de ’mo­der­dyr’. Men i det­te til­fa­el­de hav­de Dylan va­e­ret død i he­le 12 da­ge, før la­bo­ra­to­ri­et i Syd­korea modt­og dna-prø­ver, der var brug­ba­re. In­gen ga­ran­ti­er På for­hånd var par­ret der­for ble­vet ad­va­ret om, at der ik­ke kun­ne ud­ste­des ga­ran­ti­er for, at de fik små Dylan’er igen. For ind­til nu har tek­no­lo­gi­en kun va­e­ret for­søgt ud­ført i op til fem da­ge ef­ter ’mo­der­dy­rets’ død. Og med en pris på små 700.000 kr. vil­le det va­e­re for­stå­e­ligt, hvis de sprang fra. Men ka­er­lig­he­den til de­res ot­te år gam­le boxer var så stor, at de var vil­li­ge til at ta­ge chan­cen. Kon­tro­ver­si­elt valg »Da han dø­de, gik jeg fuld­sta­en­dig i chok. Jeg ane­de ik­ke, hvor­dan jeg skul­le kom­me vi­de­re og hav­de selv­mord­s­tan­ker,« har Lau­ra Ja­cques tid­li­ge­re ud­talt til de en­gel­ske me­di­er om Dylans død.

Hun lag­de den­gang ik­ke skjul på, at par­rets valg om klo­ning er et af de me­re kon­tro­ver­si­el­le, som man­ge uden tvivl vil va­e­re ufor­stå­en­de over­for.

»Men der vil va­e­re li­ge så man­ge, der vil­le øn­ske, at de hav­de mu­lig­hed for at gø­re det sam­me,« sag­de hun vi­de­re.

Iføl­ge en­gel­ske The Te­le­graph fo­re­går klo­nin­gen rent tek­nisk ved, at der ud­ta­ges et be­frug­tet aeg fra den hund, der skal bru­ges som ’ru­ge­mor’. AEg­get ren­ses for dens dna og det nu neut­ra­le aeg til­fø­res dna fra det øn­ske­de ka­e­le­dyr, og aeg­get op­sa­et­tes i ’ru­ge­mo­de­ren’.

I ok­to­ber fik Ri­chard Rem­de og Lau­ra Ja­cques så den gla­de nyhed. ’Ru­ge­mo­de­ren’ var gravid. Med to hval­pe. Og 2. ju­le­dag kom først Chan­ce til ver­den, i går Sha­dow. Beg­ge tro ko­pi­er af Dylan. Over­va­el­den­de »Det er fuld­sta­en­dig over­va­el­den­de.«

Beg­ge hval­pe er i øv­rigt opkaldt ef­ter ka­rak­te­rer­ne i en af Lau­ra Ja­cques’ ynd­lings­film. Hund­e­ne i Dis­neys ’Den fan­ta­sti­ske hjem­rej­se’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.