Ko­pi­va­rer

BT - - NYHEDER -

KA­E­LE­DYR Øn­sket om at ska­be en tro ko­pi af no­get, som man el­sker, er må­ske for­stå­e­ligt nok. Men at tro, at ko­pi­en vit­ter­ligt er en tro ko­pi af dét, man el­ske­de, er iføl­ge Bengt Holst, for­mand for Dy­re­e­tisk Råd, at få stuk­ket blår i øj­ne­ne. Han ken­der godt til den vok­sen­de klo­nings­in­du­stri i Syd­korea og har i prin­cip­pet ik­ke no­get imod, at men­ne­sker va­el­ger at klo­ne de­res ka­e­le­dyr. Men han me­ner, at den va­re, som folk kø­ber og be­ta­ler for i dy­re dom­me, mar­keds­fø­res på fal­ske pra­e­mis­ser.

»Har man et ka­e­le­dyr, som man er glad for og ger­ne vil ha­ve igen, så er det kor­rekt, at man ved klo­ning får et dyr med sam­me ge­ne­ti­ske kom­bi­na­tion. Men man får ik­ke sam­me pro­dukt. Et in­di­vid er et ud­tryk for en ge­ne­tisk sam­men­sa­et­ning, der bli­ver ud­sat for en mas­se fak­to­rer fra om­gi­vel­ser­ne.

Det er kom­bi­na­tio­nen af de to ting, der ska­ber per­son­lig­he­den. Og ef­ter­som mil­jøpå­virk­nin­gen af dy­ret al­drig kan bli­ve den sam­me, som den­gang du hav­de den før­ste, får du ik­ke den sam­me Fi­do ud af det. Kun plat­for­men,« si­ger Bengt Holst - som de fle­ste nok bedst ken­der som vi­den­ska­be­lig di­rek­tør i Zoo­lo­gisk Ha­ve og man­den fra ’Ma­ri­us-ga­te’ og fort­sa­et­ter:

»Og klo­ner man et ka­e­le­dyr, er det vel net­op for at få sam­me per­son­lig­hed frem. Så jeg tror, at rig­tig man­ge bli­ver skuf­fe­de, når de ik­ke får dem igen,« si­ger Holst, og un­der­stre­ger, at der ud­over den hø­je pris for klo­ning af ka­e­le­dyr og­så er et etisk aspekt om­kring sel­ve ru­ge­dy­ret.

»Man skal vi­de, at der kan va­e­re ulem­per for­bun­det med sel­ve klo­nings­tek­nik­ken for dén, som ba­e­rer klo­nen. Det kan på­fø­re for­skel­li­ge for­mer for li­del­ser for ru­ge­mo­de­ren, og i va­er­ste fald fø­re til ru­ge­mo­de­rens død.« An­be­fa­ler det ik­ke Klo­ning af ka­e­le­dyr er der­for no­get, som Bengt Holst ik­ke vil an­be­fa­le. Men selv om EU ar­bej­der på bl.a. at for­by­de im­port af klo­ne­de dyr, sy­nes der i den dan­ske lov­giv­ning ik­ke at va­e­re no­get til hin­der for, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.