Otel­let

BT - - KULTUR -

end­nu me­re kom­pli­ce­ret, er gre­vens ko­ne, Aman­da (gros­se­rens dat­ter) sta­dig varm på den lo­ka­le kunst­ner Max, der til­fa­el­dig­vis har le­jet et lil­le, la­ek­kert hus la­en­ge­re ne­de ad ky­sten. In­tri­ger Og fa­mi­li­en Mad­sen er ik­ke ale­ne med de­res kom­pli­ce­re­de pri­vat­liv.

Så­le­des for­sø­ger fru Aur­land (Ce­ci­lie Sten­spil) fort­sat at skju­le det fak­tum, at hen­des mand (Pe­ter Has­se Over­gaard) ik­ke er far til de­res ny­fød­te søn Se­ve­rin. Ju­ni­o­rs bi­o­lo­gi­ske far, den selvg­la­de sku­e­spil­ler Edward Wey­se (Jens Ja­cob Ty­che­sn), har til gen­ga­eld ta­get en ny elev/el­ske­rin­de, Kit­ty Han­sen (An­drea Birk­kja­er) med på ba­de­ho­tel­let. Og i brid­ge­klub­ben, der el­lers sty­res med hård hånd af Ol­ga Fjeld­sø (Bir­t­he Ne­u­mann), går der selv­føl­ge­lig og­så ged i den.

I tred­je sa­e­sons før­ste af­snit, der blev sendt i af­tes, mød­te vi og­så helt nye ka­rak­te­rer som den ae­k­le Dr. Hof­f­mann og hans un­ge frue, spil­let af hen­holds­vis An­ders He­in­ri­ch­sen og Em­ma Se­he­sted. Men det er tvivl­s­omt, hvor­vidt vi mø­der dis­se igen.

Den se­je ho­te­le­jer fru An­der­sen (Bo­dil Jør­gen­sen) smed nem­lig den lil­le fa­mi­lie på po­r­ten, ef­ter den ik­ke spor go­de dok­tor for­søg­te at vold­ta­ge én af hen­des un­ge an­sat­te.

Men uan­set, hvem der duk­ker op i sa­e­son 3s re­ste­ren­de seks af­snit, så vil mil­li­o­ner af dan­ske­re fort­sat sid­de som kli­stret til ska­er­men, når de nye af­snit duk­ker op hver man­dag af­ten. Dilet­tant­ko­me­die ’Ba­de­ho­tel­let’ er nem­lig som den alt for sto­re pak­ke flø­de­bol­ler, man ba­re ik­ke kan la­de va­e­re med at hug­ge i sig. Vi ved godt, at kal­o­ri­er­ne er tom­me. Og vi ved og­så godt, at replik­ker­ne nog­le gan­ge ly­der som om, de stam­mer fra en egen­pro­duk­tion fra Søn­der Om­mes år­li­ge dilet­tant­ko­me­die.

Men trods de to­di­men­sio­na­le og nog­le gan­ge na­e­sten ko­mi­ske ka­rak­ter­be­skri­vel­ser fun­ge­rer ’Ba­de­ho­tel­let’ 100 pro­cent ef­ter hen­sig­ten.

Li­ge­som ’Li­vet er vi­dun­der­ligt’, ’Marx Bro­t­hers’ og et va­eld af an­dre klas­si­ke ame­ri­kan­ske film er ’Ba­de­ho­tel­let’ nem­lig en be­skri­vel­se af for­ti­den, som vi vil­le ha­ve øn­sket, at den så ud.

Det her er ik­ke mo­der­ne film­kunst med ind­byg­get sar­kas­me, di­stan­ce og en skarp sans for kitsch. Det er til gen­ga­eld li­ge ud ad lan­de­vej­en fol­ke­ko­me­die, som den og­så blev la­vet i 50er­ne og sta­dig la­ves i dag (’Min søsters børn’ og ’Iq­bal og den hem­me­li­ge op­skrift’). Og hvis du ik­ke kan li­de det – så sluk ba­re for kas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.