Ro­ck­ma­ma fyl­der rundt

BT - - NAVNE -

(1989), ’Where Blue Be­gins’ (1991) og den Ni­ko­laj Ste­en-pro­du­ce­re­de ’1996’ (1996), samt sam­ar­bej­det med Søs Fen­ger, Tho­mas Hel­mig og An­ne Lin­net på ka­em­pe­hit­tet ’Den jeg el­sker, el­sker jeg’, som var ind­spil­let til for­del for AIDS-fon­det i 1988. Sam­me år fik hun søn­nen Vi­ctor Ray med den sven­ske mu­si­ker Mats Ro­nan­der, som hun var gift med fra 1985 til 1992.

De se­ne­re år har va­e­ret pra­e­get af om­skif­te­lig­hed bå­de kunst­ne­risk og pri­vat. I 1998 flir­te­de San­ne med ja­zz på ’In A New York Mi­nu­te’, som var et sam­ar­bej­de med Chris Minh Doky, mens hun i 2000 ka­ste­de sig over co­un­try sam­men med Lis Sø­ren­sen og Tam­ra Rosa­nes i trio­en Cow­girls. I 2005 delt­og hun i det sven­ske Me­lo­di Grand Prix med san­gen ’Hig­her Gro­und’, hvor hun end­te på en sy­ven­de­plads.

Chok­ket var vold­somt i maj 2006, da Sa­lo­mon­sen blev ramt af en blod­prop i hjer­nen, som mid­ler­ti­digt lam­me­de hen­de i ven­stre arm og ven­stre del af an­sig­tet. Figh­te­ren San­ne Ef­ter­føl­gen­de med­før­te syg­dom­men, at san­ge­r­in­den blev ramt af en slem depression. Men figh­te­ren San­ne knok­le­de med genop­tra­e­nin­gen og ka­em­pe­de sig til­ba­ge på sce­nen, hvor hun har be­fun­det sig li­ge si­den.

Se­ne­st har hun va­e­ret ak­tu­el i tred­je sa­e­son af tv-pro­gram­ra­ek­ken ’Top­pen af Pop­pen’, med al­bum­met ’Hjem 2014’ (fra 2014), og igen i år stil­le­de hun uden syn­der­lig suc­ces op i det sven­ske Me­lo­di Grand Prix.

Men der skal me­re til at slå San­ne ud. Til­lyk­ke, ro­ck­mut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.