Dansk EM-chok

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NED­T­UR al­vor­ligt kna­ek for Toft Han­sen og ik­ke mindst det dan­ske lands­holds me­dal­jedrøm­me i Po­len. Hånd­bold er for mig en fan­ta­stisk sport. En sport, hvor jeg kan ha­ve en mas­se drøm­me og mål. Et af dem var at op­le­ve et OL sam­men med min bror (lands­hol­dets Hen­rik Toft Han­sen, red.). Den for­svandt i går med min bror (lands­hol­dets Hen­rik Toft Han­sen, red.). Den for­svandt i går (søn­dag, red.) sam­men med en mas­se an­dre drøm­me og mål for 2016,« skrev René Toft Han­sen på sin In­s­ta­gram-pro­fil. »Vi fin­der en løs­ning« Den dan­ske land­stra­e­ner, Gud­mun­dur Gud­munds­son, fik over­le­ve­ret nyhe­den af Toft selv i en te­le­fon­sam­ta­le i går for­mid­dag.

»Det før­ste, jeg vil si­ge, er, at jeg er me­get ked af det på hans veg­ne. Det er en al­vor­lig kna­eska­de, han har få­et. René har va­e­ret en nøg­le­spil­ler på det dan­ske lands­hold. Han er che­fen i for­svars­spil­let,« si­ger isla­en­din­gen til BT, der nu er tvun­get til at blan­de si­ne EM-kort.

Toft Han­sen var ud­set en nøg­lerol­le i den dan­ske de­fen­siv, hvor han har ud­vik­let sig til at va­e­re en af lands­hol­dets ab­so­lut største pro­fi­ler. Der­for bli­ver han sva­er at er­stat­te, men land­stra­e­ne­ren valg­te at ind­kal­de Ale­xan­der Lyng­gaard fra fran­ske Saint Rap­häel og Klaus Thom­sen fra Bje­ring­bro-Sil­ke­borg for at for­sø­ge at fin­de frem til, hvem der kan ud­fyl­de hul­let ef­ter Toft.

Lands­hol­det sam­les i dag til tra­e­nings­lej­ren før slut­run­den samt Gol­den Le­ague i ja­nu­ar. Med ind­kal­del­sen er trup­pen nu på 19 mand, der skal ska­e­res ned til 16 in­den EM.

»Nu må vi kig­ge på nye løs­nin­ger og al­ter­na­ti­ver. Der­for har jeg valgt at ind­kal­de de to spil­le­re og ar­bej­de med dem i de kom­men­de da­ge. Vi skal fin­de den bed­ste løs­ning for os, for­di René ef­ter­la­der et ka­em­pe hul. Han er for­sva­rets hjer­te. Nu har vi fi­re tra­e­nings­pas i de kom­men­de to da­ge, og det kan godt va­e­re, jeg fort­sa­et­ter med den­ne løs­ning fra 2. ja­nu­ar og­så. Det er det ar­bej­de, der går i gang med det sam­me.«

»Det ved man jo al­drig. Ré­ne er en me­get, me­get dyg­tig for­svar­spil­ler. Men vi må fin­de en løs­ning, og det tror jeg på, vi gør. Men det er sva­ert at si­ge, hvor­dan det kom­mer til at på­vir­ke os. Vi vil gø­re alt for at få en ny spil­ler klar til den po­si­tion.«

EM-slut­run­den i Po­len spil­les fra 15. til 31. ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.