Sports pro­fi­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som barn var jeg stor fan af Re­al Madrid og Raúl og Zi­da­ne i sa­er­de­les­hed. For 10 år si­den be­gynd­te min in­ter­es­se for NFL og New Eng­land Pa­tri­ots, så hvis der er en sport­s­mand, jeg ser op til, er det Tom Bra­dy. Han kom i den grad fra bag­hjul og har he­le sin kar­ri­e­re gjort folks tvivl til skam­me og fort­sa­et­ter med at jag­te re­kor­der og tit­ler. »Der har va­e­ret fle­re hig­hlights i min kar­ri­e­re hidtil. Der var min de­but i Bun­des­liga­en som 18-årig. Der var min før­ste land­skamp i Gdansk i Po­len, mit før­ste land­skamps­mål i Par­ken her for gan­ske ny­lig. Jeg tror dog, at den største op­le­vel­se var, da jeg med Hof­fen­heim spil­le­de play­of­f­kam­pe om at bli­ve op­pe i Bun­des­liga­en. Der score­de jeg det af­gø­ren­de mål i re­tu­ro­p­gø­ret. Jeg sag­de den­gang, at jeg ik­ke vid­ste, hvor­dan man har det, når man har vun­det Cham­pions Le­ague el­ler VM – men jeg hav­de sva­ert ved at fo­re­stil­le mig, at det er me­re eu­forisk end den gla­e­de, vi føl­te ved ik­ke at ryk­ke ned.« »Min største skuf­fel­se er ik­ke en de­ci­de­ret op­le­vel­se, men sna­re­re mit sid­ste hal­ve år i Hof­fen­heim. Den be­hand­ling, jeg fik ef­ter nog­le skøn­ne år i klub­ben, hvor jeg var gå­et fra at va­e­re barn til vok­sen, var en rig­tig stor skuf­fel­se.« »Jeg ved end­nu ik­ke, hvad jeg vil la­ve, når kar­ri­e­ren stop­per. Der er hel­dig­vis – for­hå­bent­lig – lang tid til end­nu, så jeg kan nå at gø­re mig nog­le tan­ker. Hvis jeg ik­ke var ble­vet pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler, tror jeg, at jeg vil­le ha­ve la­est ju­ra. Jeg var i fol­ke­sko­lens prak­ti­ku­ge i prak­tik i an­kla­ge­myn­dig­he­den i Nord­s­ja­el­land. Det var en stor op­le­vel­se. Si­den da har jeg over­be­vist mig selv om, at det var det, jeg vil­le ha­ve la­vet. Min før­ste­pri­o­ri­tet har dog altid va­e­ret fod­bold, og jeg har altid haft en el­ler an­den naiv fo­re­stil­ling om, at jeg vil­le bli­ve pro­fes­sio­nel. Og­så selv­om det ik­ke altid så li­ge sik­kert ud.« »Mi­ne fora­el­dre har altid va­e­ret der for mig og har i for­bin­del­se med fod­bold og­så altid støt­tet og hep­pet. De har va­e­ret der til al­le kam­pe, tur­ne­rin­ger osv., og der­u­d­over har min far hen­tet utal­li­ge bol­de på di­ver­se fod­bold­ba­ner, når jeg har spar­ket for­bi el­ler over mål.« »Jeg nød virkelig at se Bre­aking Bad og og­så Ga­me of Thro­nes. Hou­se of Cards har jeg og­så få­et nog­le timer til at gå med.« Jeg bli­ver vred, når... »...jeg kø­rer bil, og folk, ef­ter min me­ning, kø­rer dår­ligt.« Jeg sy­nes, det er sva­ert... »...at ta­ge sig sam­men til at la­ve mad.« Det gør mig glad, når... »...jeg vin­der. Fodbolden sty­rer mit hu­mør. Isa­er når jeg ta­ber...« Mit største håb er, at... »...min fa­mi­lie og mi­ne na­er­me­ste har det godt og er sun­de og ra­ske.« »Jeg har ind­til for gan­ske ny­ligt ik­ke va­e­ret sa­er­lig me­get i fo­kus i Dan­mark. Bå­de hvad me­di­er­ne an­går men og­så sport­s­ligt. Der har jeg nydt en langt stør­re suc­ces og an­er­ken­del­se i Tys­kland.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.