Den bra­si­li­an­ske OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OL I RIO end den vi ken­der i Dan­mark. Vi vil der­for blandt an­det sprit­te ha­en­der, ef­ter de har va­e­ret i be­røing med havvan­det, og in­den der skal spi­ses,« si­ger Tho­mas Ja­cob­sen.

Sam­men med sto­re de­le af sejlsport­slands­hol­det var han i au­gust til for-OL i Rio-bug­ten Gu­a­na­ba­ra Bay, hvor det flød med tom­me plast­fla­sker og eks­kre­men­ter.

»Det blev der skre­vet og talt me­get om den­gang. Men pro­ble­mer­ne i Rio er fak­tisk min­dre end de ple­jer at va­e­re, når vi for ek­sem­pel kon­kur­re­rer i Bar­ce­lo­na,« si­ger Tho­mas Ja­cob­sen.

Mor­ten Sou­bak, der tra­e­ner det bra­si­li­an­ske kvin­delands­hold i hånd­bold, tror og­så, at Rio når at bli­ve klar.

»Un­der­vejs i plan­la­eg­nin­gen af OL har der va­e­ret mas­ser af ne­ga­ti­ve hi­sto­ri­er om elen­dig øko­no­mi og vand­kva­li­tet. Men nu er det be­gyndt at lys­ne,« si­ger han.

Mor­ten Sou­bak forta­el­ler dog, at der blandt den al­min­de­li­ge bra­si­li­a­ner fort­sat er sto­re be­kym­rin­ger.

»De går ik­ke så me­get på ar­ran­ge­men­tet, men me­re på ti­den, der kom­mer bag­ef­ter. Rio var i 2007 va­ert for de Pa­na­me­ri­kan­ske mester­ska­ber. Der blev den­gang byg­get fle­re sto­re og flot­te idra­ets­fa­ci­li­te­ter. Men i åre­ne ef­ter er fle­re af dis­se sy­net hen, for­di de ik­ke bli­ver brugt me­re. For­hå­bent­lig kom­mer det ik­ke til at gå på sam­me må­de ef­ter OL, hvor der er byg­get nyt og stør­re. Men fryg­ten er der. I Bra­si­li­en in­ter­es­se­rer al­le sig for fod­bold og kun få om an­dre idra­ets­gre­ne. Man kan godt fo­re­stil­le sig, at det ef­ter OL bli­ver hver­dag igen. Det kan i yder­ste kon­se­kvens kom­me til at be­ty­de, at man i Rio står til­ba­ge med en ra­ek­ke ver­dens­klas­se-are­na­er, der sja­el­dent vil bli­ve brugt,« si­ger Mor­ten Sou­bak. Dansk de­le­ga­tion til Rio I marts skal en dansk de­le­ga­tion på cir­ka 40 per­so­ner til Rio de Ja­neiro for at se for­hol­de­ne na­er­me­re an.

Blandt dis­se er DHFs sport­s­chef, Ul­rik Wil­bek.

»Det er en tur, jeg ser frem til. Se­ne­ste mel­ding går på, at vi får fan­ta­sti­ske for­hold der­u­de. Kam­pe­ne vil bli­ve spil­let i en hal med plads til ik­ke fa­er­re end 12.000 til­sku­e­re. Den lig­ger ik­ke langt fra den olym­pi­ske by, så vi kom­mer til at gå til kam­pe­ne,« si­ger Ul­rik Wil­bek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.