Nyt job ven­ter 17-åri­ge Mo­ha­mad

BT - - NYHEDER -

VILD DE­BAT Men nu er der må­ske godt nyt på vej til den ar­bejds­lø­se gym­na­sie­e­lev. I hvert fald har e-ci­ga­ret­fir­ma­ret XS­mo­ke tirs­dag valgt at til­by­de ham et job som ’so­ci­al me­dia ma­na­ger’.

»Jeg er åben over for alt, men li­ge nu er min pri­o­ri­tet den her Bil­ka-sag. Det er virkelig fedt, og jeg sa­et­ter stor pris på de folk, som har skre­vet og til­budt mig job. Bauhaus har nem­lig og­så hen­vendt sig. Jeg af­vi­ser be­stemt ik­ke no­get på for­hånd, men skal li­ge hjem og se på det,« si­ger Mo­ha­mad Al Jewer­he­ri til BT.

I går var en dag, den 17-åri­ge gym­na­sie­e­lev fra Na­est­ved sent vil glem­me. Fra om mor­gen til sen af­ten stod han klar til at be­sva­re me­di­er­nes spørgs­mål om de­bat­ten på Fa­ce­book, som alt­så ko­ste­de ham job­bet som kas­se­me­d­ar­bej­der hos Bil­ka. Kon­tak­te­de PET Ra­dio24­syv kun­ne i går af­slø­re, at Mo­ha­mad Al Jawer­he­ris ufri­vil­li­ge op­si­gel­se blev dik­te­ret, ef­ter at fle­re del­ta­ge­re i de­bat­ten hav­de kon­tak­tet gym­na­sie­e­le­vens ar­bejds­gi­ver Jeg sa­et­ter stor pris på de folk, som har skre­vet og til­budt mig job og end­da Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste.

En af dem, der føl­te sig pro­vo­ke­ret, var 71-åri­ge Bjørn Lar­sen fra Vester­borg på Lol­land.

»Jeg sy­nes, han vir­ke­de pro­vo­ke­ren­de og hån­lig over­for Dan­mark og dan­sker­ne,« si­ger han og til­fø­jer:

»Jeg er ik­ke ban­ge for ham, men jeg fryg­ter, at han ud­vik­ler sig til at va­e­re til fa­re for sam­fun­det. Det fryg­ter jeg med al­le un­ge mus­li­mer,« si­ger Bjørn Lar­sen. Var må­ske fla­bet Mo­ha­mad Al Jewer­he­ri for­kla­rer, at han vil­le af­prø­ve vis­se dan­ske­res ’ra­bi­a­te’ hold­nin­ger til mus­li­mer.

»Jeg vil­le ba­re ger­ne se, hvor langt ud de vil­le gå. At ar­gu­men­te­re sag­ligt med de men­ne­sker hjalp ik­ke no­get som helst. Det prø­ve­de jeg i be­gyn­del­sen, men det hjalp in­tet. Så jeg var må­ske fla­bet for at se, hvor langt de vil­le gå, da jeg sy­nes, det er nog­le ma­er­ke­li­ge hold­nin­ger, de har,« si­ger han.

XS­mo­kes medstif­ter Dan­nie Han­sen me­ner, at te­e­na­ge­ren har den rig­ti­ge kant.

»Ik­ke for at ly­de ky­nisk, men det er nog­le gan­ge det, der skal til for at ska­be en de­bat,« si­ger Dan­nie Han­sen.

Dansk Su­per­mar­ked, som Bil­ka hø­rer un­der, er hav­net i et rent stormvejr på grund af sa­gen og har nu ind­ledt en in­tern un­der­sø­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.