I mor­fars fod­spor

BT - - NYHEDER -

KON­GE­LIG MANDDOM hos kon­ge­li­ge, for­kla­rer Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, kon­ge­hu­s­eks­pert og lek­tor i hi­sto­rie ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Ta­to­ve­rin­ger­ne var no­get spe­ci­elt hos Fre­de­rik 9. – der er ik­ke tra­di­tion for det hos an­dre kon­ge­fa­mi­li­er el­ler de kon­ge­li­ge i Dan­mark. Hver­ken den­gang el­ler nu,« si­ger han. Ta­to­ve­ret sø­mand Ta­to­ve­rin­ger­ne fik Fre­de­rik 9. fra sit liv som sø­mand. En kar­ri­e­re, der star­te­de på Søva­er­nets Ka­detsko­le og top­pe­de, da han blev ud­na­evnt til kon­tre­ad­miral i 1945. Hans før­ste chef­kom­man­do var på tor­pedobå­den ’Søhund­en’. Kon­gen var søulk og ro­e­de i man­ge år i Stu­den­ter­nes Ro­klub.

Kron­prins Fre­de­rik har ført ar­ven fra mor­far vi­de­re. Bå­de med en ud­dan­nel­se i Søva­er­net – den­ne gang i Frø­mand­skor­p­set – og med ta­to­ve­rin­ger af en haj på la­e­gen, som han fik som frø­mand, og et nor­disk mo­tiv på skul­de­ren.

Men der er end­nu fle­re grun­de til, at kron­prins Fre­de­rik i vir­ke­lig­he­den me­re lig­ner sin mor­far.

»Et an­det stort fa­el­le­stra­ek mel­lem kron­prins Fre­de­rik og hans mor­far er den sto­re fol­ke­lig­hed, at de beg­ge har va­e­ret så ufor­mel­le, og at de beg­ge er gå­et me­get op i for­skel­li­ge for­mer for sport. Isa­er sejlsport. Der er rig­tig man­ge lig­heds­punk­ter mel­lem de to, hvor prins Hen­rik er an­der­le­des,« si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Den vur­de­ring er Kenneth Reinicke, der er man­de­for­sker og lek­tor ved Roskil­de Uni­ver­si­tet, enig i. Og­så den adra­et­te fy­si­ske fremto­ning hol­der kron­prins Fre­de­rik – li­ge­som sin mor­far gjor­de det – ved li­ge. Og det er med god grund. Be­vidst om sin krop »Jeg tror, kron­prins Fre­de­rik er me­get be­vidst om, at folk ik­ke skal kun­ne si­ge, at han ba­re sid­der og ae­der sig tyk og fed, for­di han kan. Han kun­ne nemt bli­ve of­fer for kri­tik, for hvis en per­son i hans po­si­tion åd sig tyk, vil­le folk si­ge, at han hav­de spist sig stor i kavi­ar – hvor­i­mod man ty­pisk vil­le ta­en­ke, at en tyk per­son fra un­der­klas­sen ba­re le­ver af dår­lig kost,« si­ger Kenneth Reinicke, der me­ner, at Kron­prin­sens per­son­lig­hed ram­mer per­fekt ned i fol­kesja­e­len.

»Kron­prins Fre­de­rik rum­mer bå­de den hår­de fy­si­ske si­de, men og­så det me­get sår­ba­re, hvor han gi­ver ud­tryk for fø­lel­ser og in­ti­mi­tet, som vi så til hans bryl­lup, hvor han ik­ke kun­ne hol­de tå­rer­ne til­ba­ge. Der­for er han me­get i tråd med ti­dens ånd og den do­mi­ne­ren­de ma­skuli­ni­tet­s­ty­pe,« si­ger man­de­eks­per­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.