Gri­ben­de af­sked

BT - - NYHEDER -

BE­GRA­VEL­SE hvi­de tra­eki­ste det sid­ste styk­ke fra kir­ke­rum­met og ud til den ven­ten­de rust­vogn.

He­le Bil­lund by, som Le­go om no­gen har gjort til dét, den er i dag, fla­ge­de fra midt på for­mid­da­gen på halv til ae­re for Edith Kirk Chri­sti­an­sen, der sov stil­le ind den 22. de­cem­ber med he­le sin na­er­me­ste fa­mi­lie om­kring sig. Et kort sym­bolsk stop på vej­en Da rust­vog­nen og det lil­le føl­ge af vel­pud­se­de bi­ler bag­ved i gå-tem­po tril­le­de va­ek fra Bil­lund Kir­ke ved 14-ti­den og un­der­vejs sym­bolsk gjor­de et kort stop ved Edith Kirk Chri­sti­an­sens hjem li­ge skråt over for kir­ken, blev fla­ge­ne i den op­stil­le­de al­lé mod Rå­d­hus­plad­sen ét ef­ter ét sat på hel stang.

Edith Kirk Chri­sti­an­sen var gift med den før­ste Le­go-ar­ving Godt­fred Kirk Chri­sti­an­sen - søn af dy­na­stiets grund­la­eg­ger Ole Kirk Chri­sti­an­sen.

In­den den al­ler­na­er­me­ste fa­mi­lie som de ene­ste fulg­te bag­ef­ter rust­vog­nen de få ki­lo­me­ter mod Gre­ne Kir­ke og fa­mi­lie­grav­ste­det, hvor Edith Kirk Chri­sti­an­sen nu er stedt til hvi­le ved si­den af sin mand, stod he­le føl­get tavst og respekt­fuldt bag ki­sten gen­nem na­e­sten ti mi­nut­ter som en sid­ste ae­re og af­sked, mens klok­ken slog slag ef­ter slag.

Ce­re­mo­ni­en i kir­ken fo­re­gik helt i pri­va­te ram­mer, hvor kun fa­mi­lie, ven­ner og tid­li­ge­re Le­go-an­sat­te var med. Kjeld Kirk Chri­sti­an­sen holdt en per­son­lig og varm ta­le for sin mor og for­tal­te om hen­des liv, mens sognepraest Pe­ter Hjorth Fre­dens­borg tal­te om, hvor­dan Edith Kirk Chri­sti­an­sen på trods af al­de­ren hav­de sin bar­ne­tro i be­hold.

Blandt de frem­mød­te var bl.a. fod­bold­kory­fa­e­et Pre­ben Elkja­er, der er na­er ven med bar­ne­bar­net Cas­per Kirk Jo­han­sen, og Le­gos ka­ris­ma­ti­ske di­rek­tør Jør­gen Vig Knudstorp.

Edith Kirk Chri­sti­an­sen ef­ter­la­der sig ud­over bør­ne­ne Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen og Gun­hild Kirk Jo­han­sen, de seks bør­ne­børn og 12 ol­debørn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.