Fryg­ten for det na­e­ste brag

BT - - NYHEDER -

TER­R­O­RIS­ME Ju­le­høj­ti­den er altid god for en ter­r­ortrus­sel el­ler to. Sym­bolva­er­di­en ved et ter­r­or­an­greb midt i den krist­ne høj­tid, mens EU­bor­ge­re sam­les i us­a­ed­van­ligt hø­je tal på of­fent­li­ge ste­der, er enorm. Og der­for og­så en af grun­de­ne til, at ju­le­høj­ti­den na­e­sten altid om­fat­ter ter­r­ortrus­ler fra is­la­mi­ster, på det ene el­ler an­det ni­veau.

Men de se­ne­ste uger har va­e­ret sa­er­ligt dra­ma­ti­ske. Ik­ke kun for­di 2015 i man­ges op­fat­tel­se blev et ter­r­or­år, der be­gynd­te i Pa­ris med Char­lie Heb­do, og fort­sat­te sin ber­sa­erk for halvan­den må­ned si­den med an­gre­be­ne i Pa­ris, hvor seks for­skel­li­ge angreb tog li­vet af 130 per­so­ner. Og­så for­di det ene ter­r­or­plot ef­ter det an­det sy­nes at bli­ve op­trev­let, mens strøm­men af nye trus­ler om nye angreb re­la­te­ret til Is­la­misk Stat i Sy­ri­en og Irak ik­ke stop­per.

I går an­holdt det bel­gi­ske po­li­ti to per­so­ner, der an­gi­ve­ligt har plan­lagt et om­fat­ten­de angreb i Bruxel­les nytår­s­af­ten.

Ef­ter at ha­ve mod­ta­get me­get kon­kre­te op­lys­nin­ger fra en ven­ligtsin­det ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, ud­send­te Østrigs myn­dig­he­der, for fi­re da­ge si­den en akut ad­var­sel til al­le eu­ro­pa­ei­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster om et mu­ligt fo­re­stå­en­de angreb om­kring nytå­ret,

Blot to uger før den ad­var­sel, den 12. de­cem­ber, ar­re­ste­de po­li­ti­et i Schweiz to sy­ri­ske stats­bor­ge­re. Spor af spra­eng­stof­fer blev fun­det i de­res bil.

I en sa­er­lig bri­e­fing ud­sendt af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet fra de­cem­ber 2015 om mu­lig­he­den for Is­la­misk Stats brug af ik­ke-kon­ven­tio­nel­le vå­ben i ter­r­or­an­greb, ly­der kon­klu­sio­nen: ’EU må for­be­re­de sig på mu­lig­he­den for et ke­misk el­ler bi­o­lo­gisk angreb på dets ter­ri­to­ri­um’. Vi­den om ke­mi­ske vå­ben Si­de­lø­ben­de med den rap­port skrev Wol­f­gang Ru­di­s­chhau­ser, di­rek­tør for NA­TOs Cen­ter mod Spred­ning af Mas­seø­de­la­eg­gel­ses­vå­ben, i en ar­ti­kel, at Is­la­misk Stat al­le­re­de ’be­sid­der den ret­te vi­den og i nog­le til­fa­el­de og­så den men­ne­ske­li­ge eks­per­ti­se, der skal til for at kun­ne bru­ge ke­mi­ske og bi­o­lo­gi­ske vå­ben i ter­r­or­an­greb.

Mens be­red­skab og trus­sel­ni­veau­er la­der sig ha­e­ve for­skel­li­ge Alt ty­der dog på, at den vol­de­li­ge is­la­mi­sti­ske ek­stre­mis­me i dag er sva­ek­ket, og at den is­la­mi­sti­ske bøl­ge har top­pet ste­der i Eu­ro­pa, of­fent­lig­gjor­de Is­la­misk Stat den 26. de­cem­ber sin helt egen ju­le- og nytårs­hil­sen fra ka­lif­fen selv. En 24 mi­nut­ter lang bånd­op­ta­gel­se med Abu Ba­kr alBag­h­da­di.

I sin ta­le na­ev­ner al-Bag­h­da­di ik­ke an­gre­be­ne i Pa­ris, og han ta­ler hel­ler ik­ke om kon­kre­te angreb i Eu­ro­pa i na­er frem­tid. I ste­det tru­er han Sau­di-Ara­bi­en og na­ev­ner den så­kald­te is­la­mi­ske an­ti-ter­r­or­ko­a­li­tion, der blev op­ret­tet af Sau­di-Ara­bi­en tid­li­ge­re i de­cem­ber, som ho­ved­år­sa­gen til at kon­ge­døm­met nu er på ka­li­fa­tets sig­te­korn. Han tru­er og­så Is­ra­el og lover lan­dets jø­der, at Pa­la­esti­na vil bli­ve de­res grav­plads.

Selv om al-Bag­h­da­di ik­ke op­for­drer spe­ci­fikt til angreb in­den for EUs gra­en­ser, va­ek­ker ta­len op­sigt. Ka­lif­fen har la­det sig fil­me en en­kelt gang i for­bin­del­se med Is­la­misk Stats op­ret­tel­se, og han ka­ster hel­ler ik­ke om sig med bånd­op­ta­gel­ser. Der­for fryg­tes det, at den se­ne­ste ta­le kan va­e­re et me­re ge­ne­relt grønt lys for al­le­re­de plan­lag­te ter­r­or­anslag. En­som­me ul­ve 2015 var året, hvor en­som­me ul­ve blev til vel­or­ga­ni­se­re­de flok­ke, mens ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster over he­le Eu­ro­pa fik fle­re mid­ler og be­fø­jel­ser til, at da­em­me op for trus­len fra Is­la­misk Stat og de hjemven­den­de Sy­ri­enskri­ge­re, el­ler ra­di­ka­li­se­re­de IS-sym­pa­ti­sø­rer.

Et em­ne, der ta­ges me­get al­vor­ligt, men som og­så er ble­vet nedt­o­net la­en­ge i Dan­mark og an­dre EU-lan­de.

I en pu­bli­ka­tion, som Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er (DIIS) ud­gav i 2014 om ’Ter­ror og Trus­sels­vur­de­rin­ger’, kan man stø­de på en sa­et­ning som: ’Alt ty­der dog på, at den vol­de­li­ge is­la­mi­sti­ske ek­stre­mis­me i dag er sva­ek­ket, og at den is­la­mi­sti­ske bøl­ge har top­pet’.

Den og an­dre lig­nen­de skråsik­re er­kla­e­rin­ger, som for­sø­ger at nedt­o­ne trus­sels­bil­le­det, hand­ler of­te om en grund­la­eg­gen­de po­li­tisk ue­nig­hed i spørgs­må­let om de be­fø­jel­ser PET og FE skal ha­ve til rå­dig­hed. Og om hvor­dan mid­ler­ne, hvis de en­de­lig gi­ves, så skal for­de­les. Man­ge så helst af­ra­di­ka­li­se­rings­pro­gram­mer og so­ci­a­le til­tag op­pri­o­ri­te­ret i for­hold til me­re be­red­skab og nyt tek­nisk ud­styr. IS-kri­ge­re som flygt­nin­ge Sam­me uvil­je til at se trus­sels­ni­veau­et i øj­ne­ne fin­des og­så hos in­ter­na­tio­na­le flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tio­ner, der kon­fron­te­res med spørgs­mål om IS-kri­ge­re i flygt­nin­ge­strøm­me­ne og IS-kri­ge­res an­komst til Eu­ro­pa med fal­ske pas. Flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne si­ger rent ud, at de ved, at fa­eno­me­net ek­si­ste­rer, men at de helst ik­ke ta­ler om det, for­di de fryg­ter, at det vil få en ne­ga­tiv ind­fly­del­se på to­nen over for al­le de an­dre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.