’ ’

BT - - DEBAT -

FORA­EL­DRE­NES ØKO­NO­MI ER

BØR­NE­RÅ­DET HAR NET­OP

Som jeg ser det, er det fora­el­dre­ne selv, der har an­svar for de­res eg­ne børns triv­sel

selv­føl­ge­lig kun et ele­ment blandt man­ge, men man kan se en klar sam­men­ha­eng mel­lem øko­no­mi­en og bør­ne­nes triv­sel. Der kan ik­ke sa­et­tes en gra­en­se for, hvor­når øko­no­mi­en bli­ver et pro­blem, men lig­ger man i den tun­ge en­de, er ri­si­ko­en for, at bar­net tri­ves dår­ligt, be­ty­de­ligt stør­re end børn fra me­re velstil­le­de fa­mi­li­er.

la­vet en un­der­sø­gel­se, som vi­ser, at børn fra øko­no­misk tra­eng­te fa­mi­li­er ri­si­ke­rer at li­de nog­le af­savn, som kan pra­e­ge dem re­sten af li­vet. Her kan der bå­de va­e­re ta­le om af­savn på det sund­heds­ma­es­si­ge om­rå­de, på det ma­te­ri­el­le om­rå­de og på det so­ci­a­le om­rå­de. Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at børn fra min­dre velstil­le­de fa­mi­li­er er min­dre til­bø­je­li­ge til at gå til fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Det er en ka­ta­stro­fe. For det er blandt an­det her, de ind­går i

me­re be­kym­ret for de børn, som vok­ser op uden rol­lemo­del­ler, som kan la­e­re dem, at det er na­tur­ligt, at far og mor og­så skal af­sted på job om mor­ge­nen, når bør­ne­ne skal i sko­le. Det er for mig en vig­ti­ge­re del af børns op­va­ekst, end hvor man­ge pen­ge der er til rå­dig­hed. Jeg er selv vok­set op med en en­lig mor, og vi hav­de hel­ler ik­ke man­ge pen­ge, men jeg fik nog­le va­er­di­er med mig, som, jeg sy­nes, er langt vig­ti­ge­re, end hvor man­ge pen­ge der er til rå­dig­hed.

JEG ER LANGT

en ord­ning, som gør det umu­ligt at få tin­ge­ne til at ha­en­ge sam­men, selv om det er klart, at der skal pri­o­ri­te­res. Om man går til en fri­tidsak­ti­vi­tet af­ha­en­ger ik­ke kun af ens fora­el­dres øko­no­mi. Jeg tror og­så, de ak­ti­vi­te­ter, fora­el­dre­ne selv la­ve­de som børn, in­spi­re­rer og in­flu­e­rer de­res eg­ne børn. Man­ge kom­mu­ner ud­by­der des­u­den et så­kaldt ’fri­tids­pas’, som hja­el­per børn fra øko­no­misk tra­eng­te fa­mi­li­er til at gå til en fri­tidsak­ti­vi­tet.

KONTANTHJAELPSLOFTET ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.