Det rø­de hold på sva­er prø­ve

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Det var Uf­fe El­ba­ek, der af­sag­de døds­dom­men midt i ju­le­hyg­gen. Med den se­ne­ste tids il­tre ud­la­en­din­ge­de­bat i frisk erin­dring er­kla­e­re­de Al­ter­na­ti­vets le­der den po­li­ti­ske cen­trum-ven­stre-al­li­an­ce for død. El­ba­ek ha­ef­te­de sig isa­er ved So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ska­er­pe­de kurs, som iføl­ge par­ti­le­de­ren be­ty­der, at det ik­ke la­en­ge­re er mu­ligt at se for­skel på, hvad So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti me­ner. I GÅR FULG­TE den ra­di­ka­le le­der Mor­ten Øster­gaard op, da han i et in­ter­view på TV2 News for­ud­skik­ke­de, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil­le bli­ve nødt til at aen­dre kurs i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, hvis den nu­va­e­ren­de op­po­si­tion ge­nero­brer re­ge­rings­mag­ten ved na­e­ste fol­ke­tings­valg. »Der gør sig det sam­me ga­el­den­de som altid: Hvis vi har man­da­ter­ne, skal po­li­tik­ken og­så af­spej­le det. Der­for kom­mer der selv­føl­ge­lig en an­den ud­la­en­din­gepo­li­tik. Det er vi ga­ran­ten for,« er­kla­e­re­de Mor­ten Øster­gaard, der li­ge­som El­ba­ek har no­te­ret sig, at S ef­ter ta­bet af re­ge­rings­mag­ten går me­re i takt med Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti end med par­ti­er­ne i rød blok.

»Det er en ae­r­lig sag, at man har et an­det syns­punkt nu. Det kan jeg jo ik­ke stå på mål for. Man har la­vet nog­le ting, som er helt him­mel­rå­ben­de. Ek­sem­pel­vis at man kan spa­er­re folk in­de uden at stil­le dem for en dom­mer,« sag­de Mor­ten Øster­gaard til TV2 News i går.

Det er ty­de­ligt, at de ak­tu­el­le so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske sig­na­ler i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken ska­ber fru­stra­tio­ner i de øv­ri­ge fi­re par­ti­er i rød blok. Ik­ke mindst et de­bat­ind­la­eg i Po­li­ti­ken fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes grup­pe­for­mand, Hen­rik Sass Lar­sen, der for ny­lig skrev, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne »vil gø­re alt, hvad vi kan, for at be­gra­en­se an­tal­let af ik­ke-ve­st­li­ge flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, der kom­mer her til lan­det«, for­di par­ti­et »ik­ke vil of­re vel­fa­erds­sam­fun­det i hu­ma­nis­mens navn«. DEN RA­DI­KA­LE NA­EST­FOR­MAND, So­fie Car­sten Ni­el­sen, skød til­ba­ge: »Al­drig tid­li­ge­re har jeg hørt, at le­den­de so­ci­al­de­mo­kra­ter har gjort hu­ma­nis­me til vel­fa­erds­sam­fun­dets mod­sa­et­ning. Men fint, so­ci­al­de­mo­kra­ter. Det er je­res linje nu.«

Der er gi­vet­vis la­en­ge til na­e­ste valg, men den dag So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ra­di­ka­le at­ter måt­te stå over for et mu­ligt re­ge­rings­sam­ar­bej­de, bli­ver der no­get at Kan en pris­stig­ning aen­dre på dan­sker­nes al­ko­holva­ner? ret­te op på. Skår, der skal klin­kes. Hver ene­ste ue­nig­hed mel­lem S og R kan par­ti­for­mand Mette Frederiksen no­te­re på en li­ste af sa­ger, der skal hånd­te­res. Det nyt­ter ret be­set ik­ke at gå i valg­kamp uden at kun­ne møn­stre en al­li­an­ce bag sig. Et så­dant pro­jekt vil sav­ne den af­gø­ren­de tro­va­er­dig­hed. Og El­ba­eks for­ud­si­gel­se om cen­trum-ven­stre­al­li­an­cens en­de­ligt hol­de stik. Her og nu er der imid­ler­tid in­gen vak­len, når S-top­pen mel­der ud. Som da po­li­tisk ord­fø­rer, Ni­co­lai Wam­men, i går sat­te den ra­di­ka­le le­der på plads med en be­ma­er­k­ning om, at det ik­ke nyt­ter, »at man ba­re luk­ker øj­ne­ne og hå­ber det bed­ste.« S SY­NES AT age­re ud fra de­vi­sen om, at hvis man skal ha­ve et mini­mum af chan­ce for at gen­vin­de re­ge­rings­mag­ten, må man i hvert fald mat­che Ven­stre i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. Dansk Fol­ke­par­ti er det umu­ligt at ham­le op med. Det be­ha­ger må­ske ik­ke li­ge­frem S-top­pen, at den ak­tu­el­le ud­la­en­din­gepo­li­tik bli­ver kaldt en ligh­tud­ga­ve af Dansk Fol­ke­par­tis, men man le­ver med det. For det af­gø­ren­de for Frederiksen & Co. er, at stram­mer­linj­en går ind hos va­el­ger­ne. Så må hånd­te­rin­gen af kon­flik­ter­ne med støt­te­par­ti­er­ne ven­te.

PANELET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.