Der­for be­ta­ler la­e­rer­ne top­skat

BT - - NYHEDER -

TOP­SKAT­TEN grun­den til, at de kan nå en ind­komst, der gør dem til top­skat­tey­de­re, kan va­e­re bi­job på f. eks. en af­tensko­le el­ler an­det. Det kan og­så va­e­re, at man har en ka­pi­ta­lind­komst,« si­ger Mads Lund­by Han­sen, der si­ger, at der i nog­le til­fa­el­de og­så kan va­e­re til­la­eg, som i 2015 har sendt løn­nen, når ar­bejds­mar­keds­bi­dra­get er be­talt, over gra­en­sen på 459.200 kr. Blå blok split­tet De­bat­ten om top­skat­ten er eks­plo­de­ret mel­lem jul og nytår og har split­tet blå blok i to lej­re, og det for­ven­tes, at top­skat­ten bli­ver for­å­rets sto­re po­li­ti­ske slags­mål. Hos Cepos an­be­fa­ler man, at top­skat­ten re­du­ce­res, da det, iføl­ge ta­en­ket­an­ken, vil få fle­re til at ar­bej­de ek­stra. Po­li­ti­ke­re har des­u­den ra­set over, at al­min­de­li­ge løn­mod­ta­ge­re og­så ram­mes af top­skat­ten. Men det vi­ser sig nu, at en ik­ke uva­e­sent­lig år­sag til, at ek­sem­pel­vis en fol­ke­sko­lela­e­rer kan bli­ve ramt af top­skat­ten, skyl­des bi­job­be­ri. var en top­skat, var der end­nu fle­re fol­ke­sko­lela­e­re­re, som vil­le bi­job­be,« si­ger Mads Lund­by Han­sen, der me­ner, at Cepos har va­re­de­kla­re­ret tal­le­ne i no­ta­tet godt nok. Danmarks La­e­rer­for­e­ning op­ly­ser til BT, at gen­nem­snitsløn­nen for de godt 47.766 fuld­tids­an­sat­te la­e­re­re i fol­ke­sko­len og på spe­ci­alsko­ler lig­ger på 33.880 kr. pr. må­ned. La­eg­ges pen­sion, fe­ri­e­godt­gø­rel­se og til­la­eg ove­ni, lan­der den gen­nem­snit­li­ge må­nedsløn på 41.030 kr. Jeg sy­nes, at 5.000 ly­der af man­ge. Men der kan va­e­re nog­le, som har få­et me­get over­tid ud­be­talt sig gø­re. Jeg sy­nes, at 5.000 ly­der af man­ge. Men der kan va­e­re nog­le, som har få­et me­get over­tid ud­be­talt,« si­ger han og hen­vi­ser til, at der ef­ter fol­ke­sko­lere­for­men og­så kan va­e­re nog­le, som får fle­re til­la­eg end tid­li­ge­re, som føl­ge af fle­re un­der­vis­nings­ti­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.