Kraf­tigt hår he­le

BT - - SUNDHED -

HÅRTAB 8 ud af 10 dan­ske­re op­le­ver på et tids­punt i li­vet, at hå­ret bli­ver tyn­de­re. For de fle­ste er det et sva­ert far­vel til den hår­pragt, man en­gang var vant til, for­kla­rer psy­ko­log Hen­ri­et­te Jun­ck­er. »Når vi mi­ster hå­ret, mi­ster vi me­re end det. Hår sym­bo­li­se­rer liv,« forta­el­ler hun.

Og mang­len­de hår sym­bo­li­se­rer det mod­sat­te og gi­ver as­so­ci­a­tio­ner om al­der­dom. Det al­ders­be­tin­ge­de hårtab er da og­så den klart største år­sag til hårtab. 80 pro­cent op­le­ver det før el­ler si­den. Ty­de­ligst hos ma­end, der får hø­je tin­din­ger og skal­det is­se, mens kvin­der op­le­ver en ge­ne­rel udtyn­ding af hå­ret.

Med så man­ge som 80 pro­cent ramt af beg­ge køn er der iføl­ge pro­fes­sor i der­ma­to­lo­gi, Jør­gen Serup, fra Bis­peb­jerg Ho­spi­tal na­er­mest ta­le om en nor­mal­til­stand.

»Man bør nok om­ko­de sin indstil­ling til hårtab og se det som en nor­mal­til­stand. Hel­dig­vis er un­ge ma­end i dag hjul­pet af tidsån­den, hvor det er ma­skul­int at va­e­re skal­det.«

An­der­le­des for­hol­der det sig for de 80 pro­cent af kvin­der­ne, som og­så bli­ver tynd­hå­re­de med al­de­ren. Va­er­re for kvin­der­ne »Der er bå­de no­get vi­talt og sensu­elt over langt, tykt hår. Der­for er det dob­belt slemt for kvin­der, når de mi­ster hår­prag­ten,« for­kla­rer Hen­ri­et­te Jun­ker, der me­ner, at folk er me­get for­skel­ligt ru­stet til isa­er at op­le­ve et kraf­tigt hårtab:

»Det vil altid va­e­re sva­ert at mi­ste hå­ret, men bøv­ler du i for­vej­en rig­tig me­get med selvva­er­det, bli­ver det ek­stra sva­ert at om­stil­le sig. Hvor godt du kla­rer det, hand­ler me­get om,

MIRAKELKURE Hø­rer du til de 80 pro­cent af bå­de ma­end og kvin­der, der bli­ver me­re tynd­hå­re­de med al­de­ren, skal du ik­ke reg­ne med, at for­sker­ne kan brem­se dit hårtab li­ge fo­re­lø­bigt. Selv om net­tet er fuld af kli­nik­ker og cre­mer, der ger­ne vil hja­el­pe dig, og me­di­er­ne med ja­ev­ne mel­lem­rum skri­ver om ‘nye vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud’, skal man ik­ke gla­e­de sig for tid­ligt, ly­der ad­vars­len fra to eks­per­ter. »Det skal hver gang ta­ges med et me­get stort gran salt,« ly­der det fra Jør­gen hvor mod­stands­dyg­tig du er i for­hold til li­vet ge­ne­relt,« ly­der det fra psykologen.

Al­ders­be­tin­get hårtab, som er langt den største år­sag til hårtab, er fak­tisk ge­ne­tisk be­tin­get, men da den ge­ne­ti­ske kod­ning først slår igen­nem se­ne­re i li­vet, spil­ler al­der og­så en rol­le. Hård­ført hår Men der fin­des og­så an­dre år­sa­ger til hårtab. Sja­eld­ne syn­dro­mer kan gi­ve hårtab al­le­re­de i barn­dom­men. Des­u­den kan syg­dom­me i hu­den for­år­sa­ge hårtab, li­ge­som in­dre syg­dom­me som kra­eft og me­di­cin kan. Pletskal­det­hed er des­u­den en syg­dom, der som re­gel ram­mer un­ge men­ne­sker, som over kort tid mi­ster hå­ret i plet­ter el­ler helt.

»Des­u­den kan be­last­nings­til­stan­de og­så fø­re til hårtab. Er man hårdt pres­set i en pe­ri­o­de, kan man op­le­ve, at man ta­ber fle­re hår, end man ple­jer,« for­kla­rer Jør­gen Serup.

Her vil hå­ret dog som re­gel kom­me igen, når stresspe­ri­o­den er over­stå­et.

Når det er sagt, er hå­ret fak­tisk over­ra­sken­de hård­ført, un­der­stre­ger Jør­gen Serup. Dår­lig er­na­e­rings­til­stand og dår­li­ge livsvil­kår på­vir­ker hå­ret for­bav­sen­de lidt.

»Man­ge tror, at hå­ret er me­get føl­somt, og at man let ta­ber det. Men det er for­bav­sen­de, hvor lidt sår­bar hår­va­ek­sten er. Ta­enk ba­re på narko­ma­ner og bum­ser på ga­den. De har tit mas­ser af hår. Det er me­get in­di­vi­du­elt, Serup, pro­fes­sor i der­ma­to­lo­gi fra Bis­peb­jerg Ho­spi­tal.

»Der fin­des in­gen mirakelkure mod hårtab,« sam­stem­mer dr.med. og le­den­de over­la­e­ge Claus Za­cha­ri­ae fra hud­af­de­lin­gen på Gen­tof­te Ho­spi­tal.

Når for­ske­re fin­der cel­ler på in­der­si­den af hår­sa­ek­ken, der får nyt hår til at vok­se, en må­de at klo­ne hår­dan­nen­de cel­ler på, el­ler gror nyt hår ud fra stam­cel­ler, er der alt­så ta­le om op­da­gel­ser og te­o­ri­er, der al­drig bli­ver til la­e­ge­mid­ler, for­kla­rer pro­fes­sor Jør­gen Serup. Salgsta­le fra fan­ta­ster »Det hed­der sig, at det er ’loven­de forsk­ning’, men det er det ik­ke. Der vil altid va­e­re fan­ta­ster, der bla­e­ser hvor me­get hå­ret re­a­ge­rer på en dår­lig al­men­til­stand.«

Op­le­ver man plud­se­ligt et på­fal­den­de hårtab, bør man dog altid gå til la­e­gen. Bå­de for at ude­luk­ke syg­dom­me, men og­så for­di der fak­tisk kan gø­res no­get ved det, hvis hårta­bet skyl­des syg­dom.

»Hårtab, der skyl­des syg­dom og man­gel­li­del­ser, kan der fak­tisk of­te gø­res no­get ved - mod­sat det al­ders­be­tin­ge­de hårtab,« for­kla­rer Jør­gen Serup. i en trom­pet, og­så i forsk­nings­ver­den. Ef­fekt­la­de­de ord som stam­cel­ler og la­ser bli­ver me­get nemt mis­brugt i salgsta­ler for be­stem­te be­hand­lin­ger,« me­ner Jør­gen Serup.

På sam­me må­de, når kli­nik­ker lover dig din ful­de hår­pragt til­ba­ge ved at på­s­mø­re de­res ek­strakt hver dag, er der hel­ler in­gen grund til at for­ven­te mirak­ler.

»Al­le dem, der lover guld og grøn­ne sko­ve, skal du vur­de­rer me­get kri­tisk. Har du pen­ge til det, gør det nok in­gen ska­de. Men det kan hur­tigt bli­ve dyrt. Der­for skal du altid stop­pe igen, hvis det in­gen virk­ning har ef­ter tre måneder,« ly­der rå­det fra Claus Za­cha­ri­ae.

Hel­ler ik­ke skrø­ner om, at det hja­el­per på hår­prag­ten at stå på ho­ve­d­et Man bør be­stemt ik­ke va­ske sit hår hver dag. Man skal helst nø­jes med et par gan­ge om ugen hver dag, har hold i vir­ke­lig­he­den, un­der­stre­ger Jør­gen Serup.

»Hårtab er én stor van­dring i myteland. Der er in­gen gra­en­ser for op­findsom­he­den. Der er kun én dag om året, de ting vir­ker, og det er 1. april.«

Men der er fak­tisk no­get at stil­le op mod al­ders­be­tin­get hårtab hos bå­de ma­end og kvin­der. Man kan få en hårtrans­plan­ta­tion, el­ler man kan bru­ge mi­noxi­dil (kendt bla. som Re­gai­ne) og fi­na­ste­rid (kendt bl.a. som Prope­cia), som er to la­e­ge­mid­del­stof­fer, der be­vi­se­ligt har gavn­lig virk­ning på hårtab. Men:

»La­e­ge­mid­ler­ne skal ta­ges kon­stant re­sten af li­vet, og det er dyrt. Hvis du stop­per, mi­ster du na­e­sten alt det hår, du har op­nå­et,« for­kla­rer Claus Za­cha­ri­ae.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.