GO­DE RÅD til et sun­de­re hår

BT - - SUNDHED -

Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

BT PLUS

Mens du ik­ke kan stil­le det sto­re op mod al­de­rens hårtab, kan du gø­re en mas­se for at pas­se på det hår, du har. Vi er alt for vold­som­me ved vo­res hår, me­ner pro­fes­sor Jør­gen Serup. »Vi hi­ver og flår i hå­ret, når vi re­der det. Fø­ner, far­ver og bøl­ger det. Og det har kon­se­kven­ser for vo­res hår«, på­pe­ger Jør­gen Serup.

»Vi kan ik­ke gø­re så me­get ved, at hå­ret med al­de­ren tyn­der ud, men det, vi gør ved vo­res hår, på­vir­ker det i al­ler­hø­je­ste grad,« ly­der det fra hud­pro­fes­soren fra Bis­peb­jerg Ho­spi­tal.

Han skøn­ner, at 80-90 pro­cent af al­le kvin­der går rundt med et øde­lagt hår.

»Når vi ta­ler hår, er der to sto­re grup­per. Dem, der får tyndt hår, for­di de er ge­ne­tisk ko­de­de til det med al­dren, og så dem, der mis­hand­ler, stra­ek­ker, bø­jer og va­sker det alt for me­get,« for­kla­rer Jør­gen Serup.

Han for­kla­rer, at jo me­re, vi glat­ter, fø­ner, far­ver og va­sker hå­ret, jo me­re kna­ek­ker, fil­trer og kru­ser det.

Et nor­malt hårtab lig­ger på op mod 50-100 tab­te hår­s­trå om da­gen. Er du kort­hå­ret, la­eg­ger du na­ep­pe ma­er­ke til det, men er du lang­hå­ret kan det godt se vold­somt ud i bør­sten, selv om det er nor­malt. Men li­ge pra­e­cis hår­børst­nin­gen bur­de man­ge va­e­re me­get na­en­som­me­re med, me­ner Jør­gen Serup.

»Hvis man har travlt og skal ud ad Und­gå som­mer­sol Som­mer­sol er hårdt ved hå­ret. Det ul­travi­o­let­te lys ned­bry­der hå­ret. Be­skyt det med en som­mer­hat, så be­skyt­ter du sam­ti­dig din hud mod al­der­s­ryn­ker. Spis or­dent­ligt Et sundt liv er godt for alt, og­så for hå­ret. Spis sundt og re­gel­ma­es­sigt ef­ter de of­fi­ci­el­le ko­st­råd. Sørg for at ha­ve en døgn­ryt­me, hvor du sover Exten­sions »Øn­sker man at få langt hår, selv om det er tyndt, kan man få sat ek­stra hår på. Exten­sions kan gø­re en ka­em­pe for­skel. Man kan sag­tens skju­le exten­sions selv i et fint hår, ba­re man går ind til en pro­fes­sio­nel. Der fin­des fle­re for­mer, nog­le sys på, an­dre ta­pes, klip­ses el­ler li­mes på. Det kan sag­tens skju­les«. Sty­ling­pro­duk­ter »Der er mas­ser, man kan gø­re ved tyndt hår med sty­ling­pro­duk­ter. Saltvands­spray, vo­lu­menspray og hår­pud­der kan gi­ve 20-30 pro­cent me­re hår­fyl­de. Det la­eg­ger en lil­le hin­de på hå­ret, så det får me­re struk­tur og fyl­de. Man skal dog hu­ske, at det ik­ke er nok at put­te saltvand i dø­ren, så skal det ba­re li­ge hug­ges igen­nem, men man skal ik­ke flå i sit hår, når man re­der det. Man skal gi­ve sig tid og gø­re det med føl­som hånd, så det ik­ke kna­ek­ker og spal­ter,« for­kla­rer Jør­gen Serup. Det sam­me ga­el­der hår­vask. »Man­ge men­ne­sker va­sker hår hver dag. Men man bør be­stemt ik­ke va­ske sit hår hver dag. Man skal helst nø­jes med et par gan­ge om ugen. Det er et spørgs­mål om til­vaen­ning. Over­dre­ven hår­vask er kil­de til dår­ligt hår,« på­pe­ger Jør­gen Serup, der for­kla­rer det så­dan her:

Hvis du va­sker hå­ret en gang om ugen, så har du va­sket det 52 gan­ge på et år. Va­sker du det syv gan­ge om ugen, når du op på 365 hår­va­ske på et år. På tre år er spid­ser­ne på et hår, der er gro­et 36 cm langt, ble­vet va­sket 1000 gan­ge.

»Prøv li­ge at va­ske en uld­blu­se 1000 gan­ge, så skal du ba­re se. Uld er få­rets hår og er li­ge så sart som vo­res. Det ug­ler og bli­ver øde­lagt, når det bli­ver va­sket for of­te,« for­kla­rer Jør­gen Serup.

Hvor­for er det så så vig­tigt at pas­se på sit hår? Det kan et reg­ne­styk­ke og­så for­kla­re: Hvis du har øde­lagt dit hår og ger­ne vil gen­vin­de et sundt hår, så er ud­sig­ten lang. Dit hår vok­ser nem­lig cir­ka 1 cm om må­ne­den. På et år er det vok­set 12 cm. På to år 24. Der går alt­så tre år, før du har gen­vun­det en hår­la­eng­de på 36 cm, som er nor­malt for langt hår.

Her får du hud­la­e­ge Jør­gen Serups råd til at pas­se på dit hår: or­dent­lig om nat­ten på no­gen­lun­de sam­me tid hver dag. Und­gå ek­stre­mer Skrap­pe slan­ke­ku­re og stress kan tyn­de ud i hå­ret. Und­gå beg­ge de­le. Drop hår­far­ve Hår­farv­ning er ke­mi­ka­li­er, der la­ver aen­drin­ger i hå­ret og ned­bry­der det. Und­gå det.

FRI­SØR: SÅ­DAN SKJU- Få Den­nis Knud­sens tips til at få me­re fyl­de i et tyndt hår: Pa­ge­hår spid­ser­ne. Det skal i he­le hå­ret. Del »Har man tyndt hår, kan det va­e­re hå­ret i pas­sa­ger og sprøjt det i 20 cm sva­ert at gro det langt. Spid­ser­ne fra ho­ved­bun­den«. bli­ver me­get tjav­se­de, og det lig­ner ik­ke rig­tig no­get. Klip­per man hå­ret i pa­ge- el­ler skul­der­la­eng­de, kan det of­te bli­ve ret flot«. Sham­poo »Man kan og­så va­ske hå­ret i vo­lu­mens­ham­poo. Men så skal man va­e­re me­get for­sig­tig med bal­sam bag­ef­ter og kun put­te det i hår­spid­ser­ne, el­lers kla­sker hå­ret ba­re sam­men igen«. Re­flek­ser »Får man ly­se re­flek­ser i hå­ret, gi­ver det me­re fyl­de. Men det skal va­e­re ly­se re­flek­ser. Når man hi­ver pig­men­tet ud af hå­re­ne, bli­ver de me­re po­r­ø­se, og det gi­ver fyl­de«. Hair­pie­ces »Der fin­des en mas­se rig­tig flot­te hair­pie­ces, som man kan sup­ple­re sit hår med. Kun­sti­ge he­ste­ha­ler, pan­de­hår osv. Har man brug for en paryk, men sta­dig har lidt kant­hår til­ba­ge, er et godt tri­ck at tra­ek­ke si­ne eg­ne for­kan­ter ud for­an paryk­ken. På den må­de skju­ler man paryk­kan­ten«.

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.