Po­li­ti­et for­be­re­der sto­re flygt­nin­ge­lej­re

BT - - NYHEDER -

MENNESKESTRØM Po­li­ti­et gør klar til en ek­stra­or­di­na­er stor op­ga­ve, når Sve­ri­ge 4. ja­nu­ar ind­fø­rer kon­trol af de rej­sen­de. Et sa­er­ligt be­red­skab på fle­re tu­sin­de be­tjen­te ind­går iføl­ge ek­strabla­det.dk i de pla­ner, som po­li­ti­et ar­bej­der med.

Des­u­den vil po­li­ti­et pla­ce­re flygt­nin­ge og ind­van­dre­re i tre sto­re af­luk­ke­de mod­ta­ge­cen­tre, mens de­res iden­ti­tet kon­trol­le­res.

Cen­tre­ne etab­le­res i Val­by, ved Vor­ding­borg Ka­ser­ne og i Sø­gård­lej­ren i Søn­derjyl­land, skri­ver ek­strabla­det.dk tirs­dag.

Ka­pa­ci­te­ten bli­ver på mel­lem 3.000 og 4.000 men­ne­sker.

Des­u­den ope­re­rer po­li­ti­et iføl­ge ek­strabla­det.dk med, at cir­ka 2.300 be­tjen­te skal ind­gå i et sa­er­ligt be­red­skab som mod­tra­ek til den sven­ske gra­en­se­kon­trol. For­be­redt på fle­re mu­lig­he­der Imid­ler­tid har Rigs­po­li­ti­et tirs­dag ik­ke kom­men­te­ret oplys­nin­ger­ne.

Kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig Tho­mas Kri­sten­sen øn­sker ik­ke at gi­ve na­er­me­re op­lys­nin­ger om den ind­vars­le­de styr­ke.

I Po­li­ti­for­bun­det er for­mand Claus Ox­feldt og­så tavs. Til TV2 si­ger Ox­feldt dog, at man er for­be­redt på ’fle­re for­skel­li­ge sce­na­ri­er.’

»Men det er jo sva­ert at spå om, hvil­ke kon­se­kven­ser det får for Dan­mark, hvad der fo­re­går i Sve­ri­ge,« si­ger han.

Iføl­ge ek­strabla­det.dk ind­går det blandt an­det i pla­ner­ne, at po­li­ti­folk skal ind­kvar­te­res på ho­telski­be i en­ten Flens­borg el­ler Søn­der­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.