SCH­MEI­CHELS NYTÅRSMIRAKLER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ju­ni­or hi­ver en pra­e­sta­tion som den mod Man­che­ster Ci­ty i af­tes op af hat­ten.

For den dan­ske lands­holds­må­l­mand var den ab­so­lut pri­ma­e­re grund til, at topkam­pen på King Power Sta­di­um mel­lem Lei­ce­ster og Man­che­ster Ci­ty end­te 0-0. Ci­tys su­per­stjer­ner Ser­gio Agüero, Ke­vin de Bruy­ne og Ra­he­em Ster­ling måt­te gang på gang se de­res for­søg bli­ve pa­re­ret af den stor­spil­len­de dan­sker.

Isa­er i kam­pens før­ste 30 mi­nut­ter, som der stod Ci­ty over det he­le på, måt­te Kas­per Sch­mei­chel hi­ve fle­re af de helt sto­re red­nin­ger frem. Isa­er red­nin­gen fra Ster­lings for­søg ef­ter 26 mi­nut­ters spil vil stå som et af sa­e­so­nens høj­de­punk­ter for dan­ske­ren.

Lei­ce­ster hav­de og­så de­res mu­lig­he­der. Top­sco­rer Ja­mie Var­dy mis­se­de Jeg er en lil­le smu­le skuf­fet, men vi ta­ger po­in­tet i før­ste halv­legs slut­mi­nut­ter en af de helt sto­re, da han høv­le­de en frilø­ber over Joe Harts mål.

Sch­mei­chel kun­ne ef­ter­føl­gen­de ik­ke helt skju­le skuf­fel­sen over, at Lei­ce­ster ik­ke fik prik­ket et en­kelt mål ind. Men 0-0 var dog et ret­vi­sen­de re­sul­tat, un­der­stre­ge­de han.

»Ja, det var et ri­me­ligt fair re­sul­tat. De hav­de en del chan­cer, og det sam­me hav­de vi. Jeg er en lil­le smu­le skuf­fet, men vi ta­ger po­in­tet og end­nu et ’cle­an she­et’, og så er det vi­de­re,« ud­tal­te dan­ske­ren til en­gel­ske BT Sport.

Lei­ce­ster har i det he­le ta­get godt fat i de sto­re hold hjem­me på King Power Sta­di­um. Men det er ik­ke til­fa­el­digt, ly­der det fra dan­ske­ren.

»Vi er selv et me­get godt hold. Det har vi be­vist og­så i sid­ste sa­e­son. Det her er, hvad vi for­ven­ter af os selv,« lød det fra Sch­mei­chel, der ik­ke vil­le spå om, hvor­vidt Lei­ce­ster kan hol­de fat i top­pla­ce­rin­gen i re­sten af sa­e­so­nen.

»Vi har virkelig en én-kamp-ad­gan­gen-til­gang. Det er en kli­ché, det er ke­de­ligt, men det er så­dan, at vi gør det.«

Joe Hart, der ken­der Kas­per Sch­mei­chel sa­er­de­les godt fra de­res fa­el­les tid i Man­che­ster Ci­ty var ef­ter kam­pen im­po­ne­ret over sin dan­ske kol­le­ga.

»Vi skul­le ha­ve vun­det. Men hvad kan man gø­re? Kas­per hav­de en del red­nin­ger, må man si­ge,« lød det med en let op­gi­ven­de at­ti­tu­de, da Hart blev in­ter­viewet umid­del­bart ef­ter op­gø­ret.

Med po­int­de­lin­gen fik Lei­ce­ster rejst sig ef­ter det skuf­fen­de 0-1-Boxing Day-ne­der­lag mod Li­ver­pool på Anfield, og det var ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri selvsagt sa­er­de­les til­freds med.

»Vi spil­le­de flot. Vi kre­e­re­de en del chan­cer. Det gjor­de de og­så – men det var, hvad man kun­ne for­ven­te. Jeg vil­le se, hvor­dan mi­ne spil­le­re re­a­ge­re­de ef­ter Li­ver­pool-kam­pen. Og jeg kan kon­sta­te­re, at de re­a­ge­re­de me­get fint,« ud­tal­te den ita­li­en­ske suc­ce­stra­e­ner.

Det uaf­gjor­te re­sul­tat be­ty­der, at Lei­ce­ster de­ler Pre­mi­er Le­agu­es før­ste­plads med med Ar­se­nal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.