DET TRAGI­SKE MY

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

en­hver form for kon­takt med Mi­cha­el. Jeg har prø­vet at få lov til at be­sø­ge ham utal­li­ge gan­ge, men uden held.« Hi­sto­rie skudt ned Bag Mi­cha­el Schu­ma­cher står for­u­den hu­stru­en Cor­in­na og bør­ne­ne Mi­ck og Gi­na Ma­ria Mi­cha­el Schu­ma­chers ma­na­ger, Sa­bi­ne Ke­hm, og me­di­e­ad­vo­ka­ten Fe­lix Damm. De to sidst­na­evn­te har si­den ulyk­ken va­e­ret ta­le­rør for nyt om For­mel 1-fa­eno­me­nets til­stand, som kort før jul at­ter ge­ne­re­re­de over­skrif­ter, da ma­ga­si­net Bun­te pu­bli­ce­re­de en eks­klu­siv hi­sto­rie om, at Mi­cha­el Schu­ma­cher ef­ter godt to års kamp var be­gyndt at gå. Hi­sto­ri­en blev dog straks skudt ned af me­di­e­duo­en Sa­bi­ne Ke­hm og Fe­lix Damm.

»Desva­er­re er vi på grund af ny­li­ge skri­ve­ri­er i pres­sen om, at Mi­cha­el kan gå, tvun­get til at gø­re klart, at det ik­ke er sandt,« sag­de Sa­bi­ne Ke­hm og kald­te hi­sto­ri­en uansvar­lig.

»Så­dan nog­le spe­ku­la­tio­ner er uansvar­li­ge, for­di det er vig­tigt at hol­de hans pri­vat­liv in­takt på grund af de al­vor­li­ge ska­der, han er pla­get af,« sag­de hun til Bild, in­den Fe­lix Damm gjor­de det klart, at fa­mi­li­en Schu­ma­cher vil sagsø­ge Bun­te for ’ulov­lig ind­tra­eng­ning i hans pri­vat­liv’. Nye und­skyld­nin­ger Der­med kan gis­nin­ger­ne i of­fent­lig­he­den og blandt ven­ner og tid­li­ge­re sam­ar­bejds­par­te­re blot fort­sa­et­te. Kun en helt lil­le ker­ne, der iføl­ge ty-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.