Dra­ebt kvin­de fun­det på kir­ke­kon­tor

BT - - NYHEDER -

DRAB blev nat­ten til onsdag meldt sav­net hos Sydsja­el­lands- og Lol­land-Falsters Po­li­ti, da hen­des på­rø­ren­de ik­ke hav­de hørt fra hen­de si­den tirs­dag mor­gen.

Det op­ly­ser Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Po­li­ti­et an­holdt i går to ma­end på 55 og 67 år fra Guld­borgs­und Kom­mu­ne. Iføl­ge po­li­ti­et ken­der ma­en­de­ne den dra­eb­te kvin­de. De to blev af­hørt tid­ligt i går af­tes, så po­li­ti­et kan fin­de ud af, om de kan mista­en­kes for at ha­ve be­gå­et no­get straf­bart over for det 40-åri­ge drab­sof­fer. Ry­stet over fund Sus­an­ne Rou­sing Søn­der­gaard, der er sognepraest i Sne­s­lev si­ger, at al­le kir­kens an­sat­te er dybt be­rør­te over fun­det af den dø­de kvin­de.

»Jeg er ry­stet i he­le mit kor­pus. Så­dan tror jeg, vi al­le har det. Vi kan ik­ke gø­re an­det end at støt­te hin­an­den og de­le kram­me­re ud,« si­ger hun til BT.

En plan­lagt nytårs­gud­stje­ne­ste i dag bli­ver for­ment­lig af­lyst, for­di he­le kir­ken er for­seg­let af po­li­ti­et.

Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti vil fo­re­lø­big ik­ke ud­ta­le sig om, hvad der kan va­e­re mo­tiv til knivdra­bet.

Man vil hel­ler ik­ke op­ly­se, om sel­ve dra­bet fo­re­gik i el­ler om­kring kir­ken - kun at den dra­eb­te kvin­de blev fun­det på kir­ke­kon­to­ret i Sne­s­lev Kir­ke om­kring klok­ken 9.30 i går.

Da­gen igen­nem var po­li­ti­et i går mas­sivt til ste­de ved Sne­s­lev Kir­ke.

En be­bo­er i na­bo­la­get for­tal­te i går BTs mand ved kir­ken, at han godt hav­de be­ma­er­ket po­li­tiets til­ste­de­va­e­rel­se.

»Vi tro­e­de, der var fart­kon­trol, men fandt ud af, at her var sort af po­li­ti,« sag­de be­bo­e­ren til. Jeg er ry­stet i he­le mit kor­pus

Po­li­ti­styr­ken om­fat­te­de en ind­sats­le­der, tre-fi­re pa­trul­je­vog­ne og tre bi­ler fra po­li­tiets kri­mi­nal­tek­ni­ske cen­ter. Hund­te led­te ef­ter spor I lø­bet af ef­ter­mid­da­gen led­te ad­skil­li­ge po­li­ti­hunde sam­ti­dig ef­ter spor ved kir­ken, og po­li­ti­et hav­de og­så en dro­ne i luf­ten.

Po­li­ti­et ban­ke­de li­ge­le­des på hos be­bo­er­ne i om­rå­det for at hø­re, om de hav­de set no­get mista­en­ke­ligt.

Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti sø­ger fort­sat ef­ter vid­ner, der kan ha­ve set no­get mista­en­ke­ligt i el­ler ved Sne­s­lev Kir­ke. Har man op­lys­nin­ger i sa­gen, kan po­li­ti­et kon­tak­tes på 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.