VER 70 ÅR

BT - - NYHEDER -

ÅR­GANG 1946 I det nye år kan et re­kord­højt an­tal dan­ske­re fejre 70 års fødselsdag. Al­drig før har en en­kelt år­gang – dem fra ef­ter­krig­sår­et 1946 – fyldt så me­get i sta­ti­stik­ken og i sam­funds­de­bat­ten. 1946 var et rent ba­by­boom. I alt kom der 96.111 til ver­den det år, og her ved ind­gan­gen til det ny år har 70.000 af dem ud­sigt til og­så at bli­ve 70 år.

Ef­ter 1946 faldt fød­selstal­let, og i fol­kemun­de hed det sig, at det var eu­fori­en over be­fri­el­sen, der fik saf­ter­ne til at sti­ge. No­get er der om snak­ken, for pra­e­cis ni måneder ef­ter 5. maj 1945 var der sa­er­lig travlt på lan­dets fø­de­kli­nik­ker.

Der­i­mod er det en skrø­ne, at de sto­re år­gan­ge i 40er­ne hav­de no­get med mørkla­eg­nin­gen at gø­re. I Sve­ri­ge var der in­gen mørkla­eg­ning i krig­sår­e­ne, og her fik man og­så et ba­by­boom.

Man så det i man­ge lan­de ef­ter An­den Ver­denskrig, på­pe­ger post doc. Lis­beth Tril­le Gyl­ling Loft fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som er eks­pert i be­folk­nings­ud­vik­ling.

»Det hø­je fød­selstal var en re­ak­tion på kri­gen. Le­ve­stan­dar­den steg, og man kan na­e­sten si­ge, at bør­ne­ne blev født ind i en op­gangs­tid, der for al­vor blev ma­er­k­bar i be­gyn­del­sen af 1950er­ne. Den­ne ge­ne­ra­tion op­le­ve­de, at vel­fa­erds­sta­ten blev skabt og ud­byg­get, mens den vok­se­de op,« si­ger hun. Tils­milet af frem­gang Dan­marks­hi­sto­ri­ens største ge­ne­ra­tion no­gen­sin­de har va­e­ret tils­milet af frem­gang, og man­ge le­ver i dag en ak­tiv pen­sio­ni­st­tilva­e­rel­se med rej­ser og pen­ge på ki­ste­bun­den.

Da de gik i sko­le, fik de fol­ke­sko­lere­for­men i 1958. De fik ud­dan­nel­se, da in­gen end­nu hav­de hørt om ad­gangs­be­gra­ens­ning, og job, da det i 60er­ne og 70er­ne var let at få et ar­bej­de.

År­gang 1946 før­te og­så an i ung­doms­op­rø­ret i 1968 med kvin­de­be­va­e­gel­se, Chri­sti­a­nia, an­ti-atom­kraft og af­skaf­fel­se af pro­fes­sor­va­el­det på lan­dets uni­ver­si­te­ter. Da ge­ne­ra­tio­nen Den­ne ge­ne­ra­tion op­le­ve­de, at vel­fa­erds­sta­ten blev skabt og ud­byg­get, mens den vok­se­de op blev ae­l­dre og flyt­te­de i egen bo­lig, ske­te det, da re­al­ren­ten var lav. Man­ge nå­e­de at be­ta­le ga­el­den ud, in­den ren­te­fradra­get blev aftrap­pet. Da de kun­ne tra­ek­ke sig til­ba­ge fra ar­bejds­mar­ke­det, fand­tes ef­ter­løn­nen sta­dig. Skat­te­pra­e­mi­er I 2008 op­fandt re­ge­rin­gen end­da en sa­er­lig skat­te­pra­e­mie til år­gang 1946. Hvis man vil­le bli­ve et år me­re på ar­bejds­mar­ke­det, van­ke­de der en skat­te­pra­e­mie på 60.000 kr.

Så kom fi­nanskri­sen og gjor­de en en­de på de fe­de ti­der. Men det vil for en stund va­e­re glemt, når 70.000 dan­ske­re na­e­ste år skå­ler på den run­de dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.