Su­per­mor

BT - - NYHEDER - GRA­FIK

NORD­KOREA

SYD­KOREA på det. Og må­ske er det en stra­te­gi fra Kim Jong-Uns si­de i for­hold til dem, der kun­ne ta­en­kes at va­e­re ri­va­ler. Hans må­de at si­ge: ’Hold fin­gre­ne fra magt­fa­det, for her sid­der jeg, og det kan gå rig­tig galt, hvis du er for fra­ek’.

Li­ge­som for­ga­en­ger­ne har Kim Jong-Un – ud­over at skaf­fe sig af med dem, der kun­ne va­e­re pro­ble­ma­ti­ske – brugt rig­tig me­get tid på at pla­ce­re eg­ne folk i le­den­de stil­lin­ger. Sim­pelt­hen for at ska­be et loy­alt sy­stem om­kring sig. Og det er der in­gen tvivl om, at Kim Jong-Un har,« si­ger Geir Hel­ge­sen om dik­ta­to­rens in­der­kreds, der bl.a. ta­el­ler hans ko­ne og søste­ren Kim Yo Jung. Til­hør­te in­der­kred­sen Af­dø­de Kim Yang-Gon hør­te helt klart til i den in­der­ste kreds. Al­li­ge­vel har der al­le­re­de va­e­re spe­ku­la­tio­ner frem­me om, hvor­vidt han og­så har va­e­ret en af dem, der var kom­met lidt for ta­et på mag­ten. Og der­med er død i en fin­ge­ret tra­fi­ku­lyk­ke.

»Alt er mu­ligt, men det er for tid­ligt si­ge no­get om det. Hvis det var ar­ran­ge­ret, skal det nok kom­me frem,« me­ner Geir Hel­ge­sen. Og ma­ner i øv­rigt til be­sin­del­se i spe­ku­la­tio­ner­ne om, hvad Kim Yang-Gons død kan kom­me til at be­ty­de.

»Jeg tror sim­pelt­hen ik­ke på, at no­gen på nu­va­e­ren­de tids­punkt kan ud­ta­le sig med sa­er­lig stor sik­ker­hed om, hvor­vidt det be­ty­der no­get som helst i for­hol­det mel­lem de to Korea’er.

Det for­hold er i for­vej­en mil­dest talt ik­ke sa­er­lig godt. Og det skyl­des bl.a., at Nord­korea er så luk­ket og stolt et land, som det er, og at de, på trods af de pro­ble­mer de har, ik­ke vil in­drøm­me over­for mod­par­ten, at de har be­hov for hja­elp.

Og på den an­den si­de har vi Syd­korea, hvis nye kvin­de­li­ge pra­esi­dent i mod­sa­et­ning til den tid­li­ge­re re­ge­ring stil­ler be­tin­gel­ser til for­hand­lin­ger­ne. Så for­hand­lings­kli­ma­et er ik­ke det bed­ste. Og der­for tror jeg ik­ke, at Kim Yang-Gons død får no­gen kon­kret be­tyd­ning i den me­get lang­som­me pro­ces.«

Pri­vat fit­ness-cen­ter I hjem­met i Kan­cel­li­hu­set i Fre­dens­borg har Kron­prin­ses­sen sit eget tra­e­nings­lo­ka­le, som hun kan bru­ge, når hun har lyst og tid.

Per­son­lig tra­e­ner Mary har haft fle­re per­son­li­ge tra­e­ne­re. Hun er bl.a. ble­vet gu­i­det af Ja­cob Søn­der­gaard, der har en for­tid som ser­gent i Liv­gar­den og har tra­e­net del­ta­ger­ne fra det po­pu­la­e­re pro­gram ’Rig­ti­ge ma­end’.

Rid­ning En gang imel­lem ri­der Kron­prin­ses­sen. En sport, der styr­ker ma­vemus­k­ler og in­der­lår.

Svøm­ning i fle­re år delt­og Mary på sko­le­hold på Tas­ma­ni­en. I Dan­mark har hun del­ta­get i Danmarks største åbent vand-svøm­mesta­ev­ne, Chri­sti­ans­borg Rundt, hvor hun svøm­me­de 2.000 me­ter på un­der 40 mi­nut­ter.

Yo­ga Un­der gravi­di­te­ten med prins Chri­sti­an dyr­ke­de Mary yo­ga og pi­la­tes med den per­son­li­ge tra­e­ner To­re Munch. Han tra­e­ne­de Mary to gan­ge om ugen i halvan­den ti­me, hvor de fo­ku­se­re­de på cen­ter­tra­e­ning, der er mus­k­ler­ne om­kring ma­ve og ryg.

Boks­ning Mary har i et par år dyr­ket den me­get fy­sisk kra­e­ven­de bok­sesport og tid­li­ge­re få­et un­der­vis­ning af per­son­lig tra­e­ner Ja­cob Søn­der­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.