ET DAN­MARK -

BT - - NYHEDER -

Mi­ne fora­el­dre har gjort me­get ud af at gi­ve os sun­de va­er­di­er, hvor man har respekt for an­dre, selv­om man er ue­ni­ge

Her tu­ne­de han ind på ka­na­ler, hvor han blev op­da­te­ret på de se­ne­ste nyhe­der om sam­fun­det og den po­li­ti­ske ver­den.

Ly­sten til at de­bat­te­re og va­e­re en del af den of­fent­li­ge de­bat var hel­ler ik­ke frem­med for ham, da han kort før jul blan­de­de sig i en de­bat om is­lam på den sta­er­kt is­lam­kri­ti­ske face­book­grup­pe ’Ja til fri­hed – Nej til is­lam’.

»Jeg har altid va­e­ret in­ter­es­se­ret i nyhe­der og i at bli­ve klo­ge­re på sam­fun­det. Da jeg var yn­gre, brug­te jeg me­get tid på at la­e­re frem­medord ude­nad. I en hel uge gik jeg og sag­de ’blas­fe­mi’ til min mor­far,« forta­el­ler Mo­ha­mad Al Jewer­he­ri ude for­an den bo­lig­blok på Ma­nø­vej i Na­est­ved, der har dan­net ram­mer­ne om gym­na­sie­e­le­vens op­va­ekst. Sta­er­ke re­ak­tio­ner Mo­ha­mad Al Jawer­he­ri hav­de ik­ke reg­net med, at hans del­ta­gel­se i Fa­ce­book-de­bat­ten kun­ne af­fø­de så sta­er­ke re­ak­tio­ner fra med-de­bat­tø­rer­ne, som det var til­fa­el­det.

Han blev meldt til Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, mi­ste­de sit fri­tidsjob i Bil­ka og blev i pri­va­te be­ske­der tru­et med at bli­ve ha­engt ud på lø­be­sed­ler.

»Det var jo helt ab­surd, at det kun­ne kom­me så vidt. Jeg føl­te, det var nød­ven­digt at blan­de mig i de­bat­ten, for­di de­res ge­ne­ra­li­se­rin­ger om mus­li­mer er for­ker­te. Jeg vil­le vi­se dem, at vi er man­ge, der vil Dan­mark og de dan­ske va­er­di­er. Nog­le men­ne­sker har me­get fast­gro­e­de hold­nin­ger, og så er det om at vi­se, at ik­ke al­le mus­li­mer er så­dan, som de fo­re­stil­ler sig,« si­ger han.

Mo­ha­mad Al Jawer­he­ris fora­el­dre kom til Dan­mark fra Irak som po­li­ti­ske flygt­nin­ge i 1990er­ne, kort før han blev født. På det tids­punkt hav­de hans bedste­fora­el­dre bo­et her i lan­det i fle­re år. Han be­skri­ver sin op­va­ekst med fora­el­dre­ne og si­ne to min­dre brødre som tryg.

»Mi­ne fora­el­dre har gjort me­get ud af at gi­ve os sun­de va­er­di­er, hvor man har respekt for an­dre, selv­om man er ue­ni­ge,« si­ger han.

Iføl­ge Mo­ha­mad Al Jawer­he­ri vi­ser Bil­ka-sa­gen, at yt­rings­fri­he­den er ud­for­dret i Dan­mark.

»Jeg har brugt yt­rings­fri­he­den kor­rekt og har ik­ke kra­en­ket no­gen med ned­la­den­de be­ma­er­k­nin­ger. Jeg har end­da rost Bil­ka, og al­li­ge­vel har det va­e­ret nok til, at jeg blev tvun­get til at si­ge op«, si­ger han.

Tho­mas Tel­ner, der delt­og i de­bat­ten med Mo­ha­mad Al Jawer­he­ri, me­ner, at der er for få mo­de­ra­te mus­li­mer, som ta­ger af­stand fra sha­ria i Dan­mark. Men det er ik­ke til­fa­el­det, me­ner gym­na­sie­e­le­ven fra Na­est­ved.

»Man­ge mus­li­mer del­ta­ger flit­tigt i de­bat­ten. Blandt an­det po­li­ti­ke­re og kunst­ne­re,« si­ger han. Vil la­e­se me­di­cin Selv­om der er ble­vet brugt man­ge timer på fod­bold­spil­let med ven­ner­ne ved bo­lig­blok­ken, så stod en kar­ri­e­re på høj­de med Zla­tan Ibra­him­ovi­cs ik­ke li­ge for.

I ste­det har Mo­ha­mad Al Jawer­he­ri am­bi­tio­ner om at la­e­se me­di­cin, når stu­den­ter­hu­en er i hus om et par år. Men det er dog ik­ke pre­sti­gen og løn­nen i la­e­ge­vir­ket, der tra­ek­ker.

»Når jeg har va­e­ret ved la­e­gen, har jeg lagt ma­er­ke til, hvor gla­de pa­tien­ter­ne bli­ver, når de bli­ver hjul­pet. Den gla­e­de vil jeg ger­ne op­le­ve, og der­for vil jeg la­e­se me­di­cin,« si­ger han. De le­ver pa­ral­lelt med os an­dre og er stavns­bun­det til det, der står i Kor­a­nen. I Dan­mark er der kun én lov, der ga­el­der, og det er grund­loven

IN­TE­GRA­TION Det er umu­ligt at for­e­ne et­nisk dansk kul­tur med den mus­lim­ske kul­tur, me­ner de­bat­tø­ren Tho­mas Tel­ner, der delt­og i den de­bat på Fa­ce­book, som før­te til, at Mo­ha­mad Al Jawer­he­ri blev tvun­get til at si­ge sit job op hos Bil­ka i Na­est­ved. Den 48-åri­ge Tho­mas Tel­ner kig­ger ef­terta­enk­somt ned i stu­e­bor­det i sin lej­lig­hed på 3. sal i cen­trum af Na­est­ved. Han sø­ger ef­ter ord, der skal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.