O VER­DE­NER

BT - - NYHEDER -

un­der­støt­te hans po­in­ter om mus­li­mer og is­lam. I et spja­et fa­rer han op af so­fa­en og gri­ber ud ef­ter Kor­a­nen, som han har stå­en­de i bog­re­o­len ved si­den af.

»In­tet i den her bog kan for­e­nes med grund­loven. Jeg har la­est op på det,« si­ger han med re­so­lut stem­me­fø­ring.

Tho­mas Tel­ners mi­stro til den re­li­gion, man­ge ny­dan­ske­re prak­ti­se­rer, fik, iføl­ge ham selv, na­e­ring, da han for nog­le år si­den blev over­fal­det af en grup­pe mørklø­de­de per­so­ner, der spa­er­re­de den cy­kel­sti, han skul­le pas­se­re.

»De le­ver pa­ral­lelt med os an­dre og er stavns­bun­det til det, der står i Kor­a­nen. I Dan­mark er der kun en lov, der ga­el­der, og det er grund­loven. Jeg op­le­ver, at to­nen fra vis­se mus­lim­ske bor­ge­re er ble­vet grove­re. I Kø­ben­havn er der na­e­sten dag­ligt skudop­gør,« si­ger Tho­mas Tel­ner. Barsk op­va­ekst Tho­mas Tel­ner er før­tids­pen­sio­nist, og hans dag går med at de­bat­te­re på de so­ci­a­le me­di­er.

Han forta­el­ler, at han har haft en rod­løs op­va­ekst, hvor mo­de­ren, der dø­de som stik­narko­man, blev født uden for ae­g­te­ska­bet af en rig­mand­skvin­de fra Char­lot­ten­lund.

Rig­mand­skvin­den har al­drig vil­let ved­ken­de sig mo­der­ska­bet til Tho­mas Tel­ners mor.

Når han med sin mor en­de­lig så sin mor­mor, var det for­budt at kal­de hen­de an­det end hen­des for­navn.

»Min op­va­ekst har va­e­ret barsk. De ta­et­te­ste om­sorgs­per­so­ner var mi­ne ar­bejds­che­fer, jeg of­te bo­e­de hos. Om min op­va­ekst har for­met de grund­hold­nin­ger, jeg har i dag, ved jeg ik­ke. Men jeg tror helt sik­kert, at jeg har få­et et me­re re­a­li­stisk bil­le­de af til­va­e­rel­sen,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Jeg me­ner, vi skal va­e­re re­a­li­sti­ske om de pro­ble­mer, der er ved at in­te­gre­re mus­lim­ske med­bor­ge­re. Jeg sav­ner fle­re mo­de­ra­te mus­li­mer, der bry­der tavs­he­den og si­ger fra over for ek­sem­pel sha­ria og tvangs­a­eg­te­ska­ber.«

Tho­mas Tel­ner op­le­ve­de i går, hvor­dan det er at kom­me ud i en sand me­di­e­storm.

Han var en af de de­bat­del­ta­ge­re, der føl­te sig pro­vo­ke­ret af 17-åri­ge Mo­ha­mad Al Jawer­he­ri, da han i Jeg me­ner, vi skal va­e­re re­a­li­sti­ske om de pro­ble­mer, der er ved at in­te­gre­re mus­lim­ske med­bor­ge­re juledagene blan­de­de sig i de­bat­ten om is­lam i Face­book­grup­pen ’Ja til fri­hed – Nej til is­lam’. Pro­vo­ke­ren­de ad­va­erd Tho­mas Tel­ner men­te, at Mo­ha­mad Al Jawer­he­ri fortjen­te en fy­re­sed­del fra sin ar­bejds­gi­ver i Bil­ka, for­di han, i Tho­mas Tel­ners øj­ne, hav­de ud­vist pro­vo­ke­ren­de ad­fa­erd i de­bat­ten.

Da det kom frem, at den 17-åri­ge hav­de va­e­ret til per­son­lig sam­ta­le med sin ar­bejds­gi­ver, fik pi­ben en an­den lyd.

»Jeg kon­tak­te­de Bil­ka for at hø­re, om de ik­ke kun­ne genansa­et­te ham.

BIL­KA-SA­GEN Kort før jul ud­spil­le­de der sig en op­he­det de­bat på face­book­grup­pen ’Ja til fri­hed – Nej til is­lam’.

Fle­re Det før­te til, at Mo­ha­mad Al Jawer­he­ris af­de­lings­le­der tvang ham til at si­ge op. Nu har Dansk Su­per­mar­ked igang­s­at en in­tern un­der­sø­gel­se af for­lø­bet, og det ven­tes, de skal hol­de mø­der med de in­vol­ve­re­de par­ter i den kom­men­de tid.

»Jo, og det var og­så fint nok. Men jeg blev pro­vo­ke­ret af det, han sag­de.«

»Jeg kan ik­ke hu­ske det pra­e­cist. Det ene ta­ger det an­det, og de­bat­ten bli­ver grove­re hen ad vej­en. Man sva­rer igen, uden man ta­en­ker sig om. Man me­ner jo ik­ke in­derst in­de det, man skri­ver,«

Tho­mas Tel­ner op­for­dre­de de an­dre de­bat­del­ta­ge­re til at kon­tak­te Bil­ka for at få Mo­ha­mad Al Jawer­he­ri fy­ret.

»Pas.«

af grup­pens med­lem­mer føl­te sig så pro­vo­ke­re­de af den 17-åri­ge Mo­ha­mad Al Jawer­he­ris del­ta­gel­se i de­bat­ten, at de tog kon­takt til hans ar­bejds­gi­ver Bil­ka i Na­est­ved.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.