Ba­nedan­mark skal be­ta­le mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

Ba­nedan­mark ba­e­rer halv­de­len af an­sva­ret for en 10 år gam­mel togu­lyk­ke ved Lyng­by Sta­tion. Det har Hø­jeste­ret slå­et fast i går.

Danmarks øver­ste dom­stol er der­med enig med Østre Lands­ret, der kom frem til sam­me re­sul­tat i de­cem­ber sid­ste år. Kon­se­kven­sen bli­ver, at Ba­nedan­mark skal be­ta­le i alt cir­ka 26 mil­li­o­ner kro­ner til DSB og Co­dan For­sik­ring.

Ulyk­ken ske­te 14. fe­bru­ar 2005, da et S-tog kør­te ind i et hol­den­de tog. Om­kring 50 pas­sa­ge­rer kom til ska­de, mens loko­mo­tiv­fø­re­ren blev al­vor­ligt kva­e­stet. Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen har slå­et fast, at S-to­get kør­te for sta­er­kt. Men der var sam­ti­dig hel­ler ik­ke til­stra­ek­ke­ligt lys i et sig­nal, hvil­ket Ba­nedan­mark har an­sva­ret for. Der­for var bå­de Ba­nedan­mark og DSB med­vir­ken­de til ulyk­ken, me­ner Hø­jeste­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.