Nej, frisk­kogt hum­mer sma­ger bedst

BT - - DEBAT -

MAR­TIN MARIC

in­vi­te­re Sø­ren Kent Pe­der­sen på en fros­sen hum­mer og en hel frisk le­ven­de hum­mer, der li­ge er ble­vet kogt. Det er en klart bed­re smags­op­le­vel­se. Jeg er sik­ker på, at selv Sø­ren vil bli­ve over­be­vist.

JEG VIL GER­NE

man hol­der hum­me­ren le­ven­de så la­en­ge som mu­ligt, for­di man ud fra et kuli­na­risk syns­punkt får det bed­ste kød og den ab­so­lut bed­ste smags­op­le­vel­se. Man skal der­i­mod ik­ke kø­be fros­ne hum­me­re, for­di kva­li­te­ten er elen­dig. Jeg kun­ne sag­tens sa­el­ge dø­de hum­me­re i bu­tik­ken, men det gi­ver slet ik­ke den sam­me op­le­vel­se som en frisk­kogt hum­mer. Sam­ti­dig er det no­get pjat at si­ge, at en fros­sen hum­mer har haft det bed­re end en le­ven­de, der bli­ver kogt. Man kan ik­ke vi­de, hvor­dan den er ble­vet slå­et ihjel, in­den den er ble­vet lagt på frost. Der­u­d­over har de fle­ste fi­ske­hand­le­re et bas­sin til le­ven­de hum­me­re, så de har det godt. Og­så for­di hum­mer­ne ik­ke kan over­le­ve uden for vand i la­en­ge­re tid.

JEG AN­BE­FA­LER, AT

nok, at man ik­ke ko­ger hum­me­ren le­ven­de, men så skal man sik­re sig, at man har for­stå­et, hvor­dan man slår dem ihjel. El­lers ri­si­ke­rer man, at stik­ke i de stak­kels hum­me­re med kni­ve uden at slå dem ihjel. Det pi­ner dem i vir­ke­lig­he­den langt me­re. Jeg tror ik­ke på, at hum­me­ren le­ver la­en­ge­re, hvis den bli­ver kogt frem for stuk­ket ihjel med en kniv.

DET ER FINT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.