Sa­et ge­byr på de lat­ter­li­ge sa­ger

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

For ny­lig blev en mus­lim­sk taxi­chauf­før, der na­eg­te­de at gi­ve hånd til sin kvin­de­li­ge chef, til­kendt en er­stat­ning på 10.000 kro­ner. Ef­ter det mang­len­de hånd­tryk blev chauf­før­en for­bi­gå­et til en be­tro­et stil­ling i taxi­sel­ska­bet, og Li­ge­be­hand­lings­na­ev­net var enig med man­den i, at han hav­de va­e­ret ud­sat for for­skel­s­be­hand­ling på grund af sin re­li­gion. SA­GEN OM CHAUF­FØR­EN er blot den se­ne­ste i ra­ek­ken, som har ud­stil­let og lat­ter­lig­gjort Li­ge­be­hand­lings­na­ev­nets ar­bej­de. ’Ånds­bol­let’ og ’gro­tesk’ blev af­gø­rel­sen kaldt. Og det er da og­så et sa­ert sig­nal at sen­de fra net­op Li­ge­be­hand­lings­na­ev­net, når man blåstemp­ler, at det er o.k. ik­ke at hil­se på kvin­der. Man kun­ne og­så si­ge, at hvis man har det så­dan med kvin­der, at man ik­ke vil gi­ve dem hån­den, ja, så bur­de man må­ske va­el­ge en helt an­den kar­ri­e­re­vej end ser­vi­ce­bran­chen som taxi­chauf­før. Sel­ska­bet na­eg­ter i øv­rigt at ret­te ind og går nu ret­tens vej for at få af­prø­vet na­ev­nets af­gø­rel­se. Det for­står man godt.

Chauf­før-sa­gen har ak­tu­a­li­se­ret de­bat­ten om Li­ge­be­hand­lings­na­ev­nets ar­bej­de. Ef­ter et langt til­løb er et bredt po­li­tisk fler­tal nå­et til enig­hed om, at man ik­ke ba­re kan sid­de for­ar­get hjem­me i so­fa­en og sen­de fjol­le­de kla­ger af sted i for­vent­ning om, at det stats­li­ge na­evn vil be­hand­le dem. Det er da hel­ler ik­ke for me­get for­langt, at man som kla­ger skal ha­ve en rets­lig in­ter­es­se i sa­gen, hvis man vil for­styr­re na­ev­nets juri­ster. Na­ev­nets for­mand har nu og­så få­et mu­lig­hed for at sor­te­re ind­kom­ne sa­ger fra, hvis der er ’gam­le ken­din­ge’ iblandt. Så langt, så godt. Men spørgs­må­let er, om op­stram­nin­ger­ne er nok til at fjer­ne det ’fjol­le-brand,’ som Li­ge­be­hand­lings­na­ev­net har i of­fent­lig­he­den ef­ter ’per­le­ra­ek­ken’ af sa­ger om fri­sør­pri­ser, en­tre­er til strik­ke­festi­va­ler og swin­ger­klub­ber og køns­op­del­te pris­li­ster i en kli­nik med spe­ci­a­le i hår­fjer­ning. LI­GE­STIL­LINGS­MI­NI­STER EL­LEN TRA­NE Nør­by (V) sag­de for­le­den til Al­tin­get, at hun ger­ne vil­le gå et skridt vi­de­re for at få lu­get ud i de li­ge­gyl­di­ge el­ler use­ri­ø­se sa­ger. Mi­ni­ste­ren er over­be­vist om, at ind­fø­rel­sen af et ge­byr på 400-500 kro­ner »vil ha­ve den ef­fekt, at folk ta­en­ker sig om en ek­stra gang, in­den de kla­ger«, som hun sag­de til Al­tin­get. For­sla­get bli­ver imid­ler­tid af­vist af par­ti­er­ne i rød blok, mens Dansk Fol­ke­par­ti ser bå­de for­de­le og ulem­per ved ge­by­ret. Hvad bli­ver den vig­tig­ste op­ga­ve i 2016 for stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen? SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE AF­VI­SER GE­BY­RET af be­kym­ring for, at vig­ti­ge, prin­ci­pi­el­le sa­ger så ik­ke vil bli­ve ind­bragt. Bli­ver en ind­van­drer­dreng af­vist på et disko­tek, kra­e­ver det man­ge over­vej­el­ser og stor over­vin­del­se at kla­ge over diskri­mi­na­tion, ar­gu­men­te­rer par­tiets li­ge­stil­lings­ord­fø­rer Ras­mus Horn Lang­hoff. Det bli­ver ik­ke nem­me­re, hvis der skal be­ta­les ge­byr ove­ni. Et ge­byr er in­gen ga­ran­ti for, at kun fjol­lesa­ger bli­ver sor­te­ret fra, ly­der ana­ly­sen.

PANELET Spørgs­må­let er, om op­stram­nin­ger­ne er nok til at fjer­ne det ’fjol­le-brand,’ som Li­ge­be­hand­lings­na­ev­net har i of­fent­lig­he­den

MEN HVOR­FOR IK­KE prø­ve? Et ge­byr kun­ne vel og­så va­e­re med til at sig­na­le­re den se­ri­ø­si­tet og tro­va­er­dig­hed, som Li­ge­be­hand­lings­na­ev­nets ar­bej­de sav­ner i of­fent­lig­he­den. Langt de fle­ste sa­ger, som na­ev­net mod­ta­ger, hand­ler om diskri­mi­na­tion på job­bet og om et­nisk for­skel­s­be­hand­ling. Pro­ble­met er ba­re, at de kulør­te sa­ger stja­e­ler op­ma­er­k­som­he­den og fuld­sta­en­dig ti­vo­li­se­rer li­ge­stil­lings­de­bat­ten. Der er brug for ef­fek­ti­ve red­ska­ber, som kan lu­ge ud i fjol­lesa­ger­ne og gi­ve plads til de sa­ger, som fortje­ner de­bat, om­tan­ke, po­li­tisk op­ma­er­k­som­hed. Og hand­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.