Fu­se­re i 2015

BT - - NYHEDER -

HØJ­DE­PUNK­TER Dan­mark blev i fe­bru­ar ramt af et for­fa­er­de­ligt ter­r­or­an­greb, hvor to blev dra­ebt og fle­re sår­et – og i ef­ter­å­ret do­mi­ne­re­de flygt­nin­ge­kri­sen fuld­sta­en­dig nyheds­bil­le­det her­hjem­me. Man­ge vil sik­kert og­så hu­ske 2015 som året, da hund­redårs­ju­bila­e­et for kvin­der­nes val­gret blev fejret over he­le lan­det og for det dan­ske nej til at del­ta­ge i EUs retspo­li­ti­ske sam­ar­bej­de.

Nok så be­tyd­nings­fuldt blev det og­så, at fol­ke­tings­val­get i ju­ni ba­ne­de vej for et po­li­tisk magtskif­te på Chri­sti­ans­borg. Ef­ter fi­re år med Hel­le Thor­ning-Sch­midts skif­ten­de re­ge­rin­ger med De Ra­di­ka­le og SF, gen­vandt Ven­stres Lars Løk­ke Ras­mus­sen re­ge­rings­mag­ten.

Et til­sva­ren­de co­me­ba­ck er ik­ke set si­den so­ci­al­de­mo­kra­ten An­ker Jør­gen­sens i mid­ten af 1970er­ne. Ef­ter hår­de for­hand­lin­ger mel­lem par­ti­er­ne i blå blok dan­ne­de Løk­ke i slut­nin­gen af ju­ni sin smal­le Ven­stre-re­ge­ring.

Ik­ke al­le nye mi­ni­stre kom godt fra start. For­svars­mi­ni­ster Carl Holst kom straks un­der be­skyd­ning, da han pri­o­ri­te­re­de fe­rie med fa­mi­li­en frem­for at ta­ge sig af en sag om neds­lid­te fly­me­ka­ni­ke­re i Irak-mis­sio­nen. Fle­re sa­ger fulg­te, og ef­ter­hån­den så man skrif­ten på va­eg­gen. I sep­tem­ber gik han af, og ind fra glem­s­lens mør­ke kom par­ti­fa­el­len Pe­ter Chri­sten­sen, som va­el­ger­ne el­lers hav­de vra­get ved val­get. Han hav­de så småt indstil­let sig på en kar­ri­e­re uden for po­li­tik, da Løk­ke rin­ge­de og til­bød ham po­sten som for­svars­mi­ni­ster.

For fle­re an­dre bød året og­så på en be­ru­sen­de op­tur. Sø­ren Ga­de (V) kom til­ba­ge i po­li­tik med flot­te stem­me­tal og blev grup­pe­for­mand, selv om han hav­de hå­bet på me­re i form af en mi­ni­ster­post. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Mat­ti­as Tes­faye, Astrid Krag og Jes­per Pe­ter­sen kla­re­de par­tiskif­tet fra SF og fandt so­lidt fod­fa­e­ste i de­res ny par­ti. Det sam­me gjor­de den ra­di­ka­le Ida Auken.

Den kon­ser­va­ti­ve for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen sat­te og­så man­ge po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer til va­egs, da han blev valgt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.