Kul­tur Det sag­de hun, fak­tisk

BT - - KULTUR -

TALERNES BOG Det har dron­ning Mar­gret­he gjort i 42 år. Og i af­ten er det ma­jesta­e­tens 43. nytårs­ta­le, der bli­ver sendt di­rek­te på fjern­sy­net. Ik­ke fa­er­di­grenove­ret Dog bli­ver ta­len ik­ke trans­mit­te­ret fra Mar­gret­hes ar­bejds­va­e­rel­se i Chri­sti­an 9.s Pa­lae på Ama­li­en­borg Slot. I år fo­re­går trans­mis­sio­nen nem­lig fra Fre­dens­borg Slot, ind­til Chri­sti­an 9.s Pa­lae er fa­er­di­grenove­ret. Og som sa­ed­van­lig har dron­ning Mar­gret­he selv skre­vet de­le af ta­len ef­ter et ud­kast fra Stats­mi­ni­ste­ri­et.

Men hvor man­ge af os kan egent­lig hu­ske, hvad Dron­nin­gen har sagt i si­ne man­ge nytårs­ta­ler? De fle­ste vil for­ment­lig hi­ve ta­len fra 1984 frem, som hand­ler om de ’dums­mar­te’ dan­ske­re. Og må­ske ta­len fra for­ri­ge år, hvor re­gen­ten, der selv hver­ken har el­ler be­tje­ner sig af en mo­bil­te­le­fon, om­ta­ler Fa­ce­book.

Har re­sten fortabt sig, glem­s­len, rå­der den nye bog, ’Gud be­va­re Dan­mark’, ud­gi­vet af Bog­kom­pag­ni­et og skre­vet af jour­na­li­ster­ne Kri­sti­an Jessen og Jep­pe Fa­ci­us, bod på det­te for­hold. Bo­gen brin­ger nem­lig al­le Dron­nin­gens ta­ler, hvor hver en­kelt er ef­ter­fulgt af en be­skri­vel­se af det år, ta­len blev holdt. Bo­gen er der­med en blan­ding af et hi­sto­risk tilbageblik og en ny­del­se for roy­a­le nør­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.