Iva­er­ksa­et­te­ren

BT - - NAVNE -

80 ÅR I MOR­GEN Kais kon­ge­ri­ge har sit cen­trum i Her­lev. Som vor rig­ti­ge mo­nark har si­ne pa­la­e­er om sig på Ama­li­en­borg Slots­plads, sam­le­de mul­ti­i­va­er­ksa­et­te­ren Kai Di­ge Bach si­ne pri­vat- og for­ret­nings­ma­trik­ler på Gl. Klaus­dals­brovej i Hjor­tespring – alt in­den for syns­fel­tet fra udestu­en. For­ret­nings­im­pe­ri­et er de se­ne­re år stort set af­vik­let eta­pe­vis. Al­li­ge­vel kan han, der bli­ver 80 i mor­gen, ik­ke dy sig - med søsa­et­nin­gen tid­li­ge­re på året af Flagski­bet, en iva­er­ksa­et­ter­fa­brik til 25 mil­li­o­ner.

Her får an­dre chan­cen, som han selv, Nør­re­bro-dren­gen, tog den i 1950er­ne: Mens kam­me­ra­ter­ne gik på uni­ver­si­te­tet, gik han med kul og koks i sa­ek­ke i Her­lev sam­ti­dig med, at han var i la­e­re i au­to­bran­chen, run­de­de Ni­els Bro­ck og blev iva­er­ksa­et­ter. Man­ge fi­nur­li­ge uni­ver­ser Si­den har det sø­gen­de og flit­ti­ge men­ne­ske skabt man­ge fi­nur­li­ge uni­ver­ser. Hvor go­de og sto­re pen­ge er tjent, bor­ger­lig po­li­tik mar­keds­ført, ånd er dyr­ket til­va­e­rel­sens mang­fol­dig­hed er ble­vet pra­e­sen­te­ret for man­ge gla­de sja­e­le. Ger­ne med sang, dans og klo­ge ord.

Kai Di­ge Bach har tur­det ta­ge kon­kur­ren­cen op med de sto­re. Som le­ve­ran­dør af fy­ring­s­o­lie, sa­el­ger af hår­de hvi­de­va­rer, ud­gi­vel­se af we­e­ken­da­vi­ser, der blev til Søn­dags­a­vi­sen, af A-post i kon­kur­ren­ce med po­stva­e­se­net, af rej­se­bu­reau­et Ga­te Ele­ven og af Idé-Nyt, lan­dets største print­me­die.

Hans sam­fund­sen­ga­ge­ment før­te ham som kon­ser­va­tiv ind i bå­de kom­mu­nal­be­sty­rel­se og fol­ke­ting – med var­me ven­ska­ber i al­le par­ti­er og li­vet igen­nem i sam­me mun­de­ring: Ter­net skjor­te med la­e­der­vest og fød­der­ne so­lidt plan­tet i tra­esko, san­da­ler el­ler fod­for­me­de.

Han hol­der sta­dig fast i at bli­ve kaldt bra­end­sels­hand­ler. Lidt har han at ha­ve det i: Tank­sta­tio­nen i Her­lev ba­e­rer som den ene­ste i lan­det hans navn og skil­ter med: Sid­ste chan­ce for at tan­ke in­den Rå­d­hus­plad­sen. Al­vor, mor­skab og lidt gal­skab Og så dri­ver han si­ne klub­ber med al­vor, mor­skab og lidt gal­skab. Men der skal va­e­re or­den i den. Det ga­el­der bl.a. Ga­de­d­ren­ge­ko­ret, po­lyr­se­mi­na­rer­ne i ud­lan­det og Søn­dags­sko­len i Un­der­grunds­u­ni­ver­si­te­tet Hjor­tespring, hvor 100 mø­des ja­evn­ligt med ham som rek­tor mag­ni­fi­cus for at lyt­te til før­en­de for­ske­re.

Alt in­spi­re­ret af hans bon­mot: Man skal ik­ke gå glip.

Ny forsk­ning vi­ser, at jo me­re man dyr­ker net­va­erk, des la­en­ge­re le­ver man. Med Kai Di­ge Ba­chs livs­stil må de 100 år kun­ne skim­tes i ho­ri­son­ten.

Ef­ter ot­te år som en­ke­mand før­te skip­pe­ren og hav­man­den sin lat­ter­mil­de Ag­net­he (Nør­gaard) til bru­de­skam­len i som­mer. De traf hin­an­den på et sang­kur­sus på Løgum­klo­ster Højsko­le – ja, de højsko­ler – og ta­ger sam­men imod i mor­gen kl. 14-17 ved en nytårs­kur på Gl. Klaus­dals­brovej 480 i Her­lev.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.