Året hvor de bed­ste blev dår

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG LOVER, AT der nok skal kom­me et per­spek­tiv, der ra­ek­ker ud over eget re­dak­tions­lo­ka­le, på mi­ne skri­ve­ri­er her. Men jeg kom­mer alt­så i det­te til­ba­gekig på sportsåret 2015 til at be­gyn­de i det al­ler­mest na­e­re.

For i be­gyn­del­sen af de­cem­ber blev vi en del af en hi­sto­rie, som he­le Dan­mark kom til at ta­le om, da vo­res tid­li­ge­re an­sat­te Mi­cha­el Qu­res­hi blev bort­vist fra Ek­stra Bla­det, for­di jour­na­li­ster hos On­si­de på 3+ var i gang med at af­slø­re, at Mi­cha­el Qu­res­hi hav­de for­fal­sket kil­der i sin jour­na­li­stik.

Det vi­ste sig hur­tigt ik­ke ba­re at va­e­re en prak­sis, der hav­de fun­det an­ven­del­se på Ek­stra Bla­det, men desva­er­re og­så i Qu­res­his lange an­sa­et­tel­ses­pe­ri­o­de her på BT Sporten. Mi­cha­el Qu­res­hi har skre­vet hund­re­der af ar­tik­ler her på BT, og vi er li­ge nu i gang med en, tør jeg godt love, me­get grun­dig un­der­sø­gel­se af, hvil­ket om­fang hans uet­i­ske og uac­cep­tab­le ad­fa­erd har haft her på avi­sen.

Vi var og er sta­digt bå­de cho­ke­re­de og ke­de af, at vo­res til­lid til en jour­na­list er ble­vet svig­tet i den grad. Vi er ke­de af, at vi ik­ke op­da­ge­de Mi­cha­el Qu­res­his snyd, mens det stod på. Og vi er frem for alt ke­de af det svigt, det jo er i re­la­tio­nen til vo­res la­e­se­re, at vi har bragt hi­sto­ri­er med kil­der, som vi i dag ik­ke kan ve­ri­fi­ce­re rig­tig­he­den af.

Vi kom­mer i det nye år til at forta­el­le, hvad vi når frem til i vo­res un­der­sø­gel­ser. Men jeg lover, at he­le sa­gen al­le­re­de har sat sit pra­eg på vo­res jour­na­li­sti­ske kul­tur. Ik­ke for­di den var dår­lig før - den var god og or­dent­lig, og jeg er fuld­sta­en­dig over­be­vist om, at det er Mi­cha­el Qu­res­hi og ik­ke re­dak­tions­kul­tu­ren, der er det sy­ge ele­ment i den­ne sag. Men sa­gen har ska­er­pet os i vo­res om­gang med in­ter­na­tio­na­le og ano­ny­me kil­der.

Det var en ke­de­lig af­slut­ning på et 2015, der - er jeg ked af si­ge - i mi­ne øj­ne hel­ler al­drig blev det helt sto­re num­mer.

Mest ae­r­ger­lig har jeg va­e­ret over, at det, der skul­le va­e­re vo­res ab­so­lut­te eli­te i de al­ler­stør­ste sports­gre­ne ik­ke har flyt­tet sig i ret man­ge an­dre ret­nin­ger end de for­ker­te. CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI VIN­DER sta­dig ten­niskam­pe her og der, en en­kelt (lil­le) tur­ne­rings­sejr blev det og­så til i 2015, men ind­tryk­ket af hen­des 2015 er, at vi be­gyn­der at se konturerne til en rej­se fra den fi­ne­ste top til sub­top­pen i kvin­der­nes ten­nis­ver­den. Woz­ni­a­cki skyl­der os in­gen­ting - hun har i åre­vis slidt som en van­vit­tig for at nå si­ne mål, hun blev num­mer et i ver­den, hun nå­e­de grand slam-fi­na­ler og vandt mas­ser af tur­ne­rin­ger rundt om­kring. 2015 blev hen­des rin­ge­ste år la­en­ge, og hun så ener­gi­ma­es­sigt flad ud. Min tro på, at hun en dag får den grand slam-sejr, hun så bra­en­den­de øn­sker sig, står sva­ge­re i bil­le­det end no­gen­sin­de. KE­VIN MAGNUS­SEN RØG ud af For­mel 1, og han har sta­dig ik­ke fun­det en vej til­ba­ge. Jeg kon­sta­te­rer, at folk med dybt kend­skab til Magnus­sens ta­lent og spil­let rundt om ham, sta­dig me­ner, at han har For­mel 1-klas­se, og at hans fald ud af kon­ge­klas­sen li­ge så me­get er hi­sto­ri­en om magt­kam­pe, dår­ligt kulis­se­spil og be­slut­nings­ta­ge­res elen­dig­hed, som det er hi­sto­ri­en om Magnus­sens mang­len­de ev­ner til at ta­ge det sid­ste skridt. Min un­dren her på årets sid­ste dag er der­for kun end­nu stør­re over, at Magnus­sen ik­ke for la­engst er om­fav­net af et nyt team, der går i gang med at po­le­re på ju­vel­en. Vi har sta­dig lov at

BTS SPORT­S­CHEF Mest ae­r­ger­lig har jeg va­e­ret over, at det, der skul­le va­e­re vo­res ab­so­lut­te eli­te i de al­ler­stør­ste sports­gre­ne ik­ke har flyt­tet sig i ret man­ge an­dre ret­nin­ger end de for­ker­te

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Ni­ck­las Bendt­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.