Der­for blev han fy­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HEN­RIK KRON­BORG ER fy­ret i KIF Kol­ding Kø­ben­havn. Ny ch­eftra­e­ner er span­ske An­to­nio Car­los Or­te­ga, der for godt et halvt år si­den stod i Cham­pions Le­ague-fi­na­len med stor­hol­det Veszprem. Me­re om den nye mand se­ne­re. Lad os først dva­e­le ved, hvor­for Hen­rik Kron­borg har få­et en fy­re­sed­del af de dan­ske me­stre.

Ef­ter­års­sa­e­so­nen har va­e­ret vold­somt skuf­fen­de for KIF, der ik­ke har le­ve­ret som for­ven­tet. Ud­byt­tet er en ak­tu­el fem­te­plads i liga­en, exit i po­kal­tur­ne­rin­gens kvart­fi­na­ler – og sam­ti­dig ty­der alt på, at KIF ry­ger ud i grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague.

Det mat­cher slet ik­ke KIFs selv­for­stå­el­se, og selv­om man­ge ska­der på cen­tra­le spil­le­re er en va­e­sent­lig del af for­kla­rin­gen, så ba­e­rer Hen­rik Kron­borg selv­føl­ge­lig og­så sin del af an­sva­ret for, at tin­ge­ne ik­ke har fun­ge­ret. NO­GET AF DET mest op­sigtsva­ek­ken­de ved KIFs ef­ter­årsk­va­ler har i min op­tik va­e­ret, at de man­ge ru­ti­ne­re­de spil­le­re i klub­ben har haft et be­kym­ren­de lavt bund­ni­veau og til ti­der vist op­gi­ven­de at­ti­tu­de, når der har va­e­ret mod­gang på ba­nen.

Sidst­na­evn­te kan of­te va­e­re et ud­tryk for, at en spil­ler­trup ik­ke vil ka­em­pe for tra­e­ne­ren, men det har iføl­ge mi­ne kil­der ik­ke va­e­ret til­fa­el­det i KIF. Tva­er­ti­mod har Hen­rik Kron­borg til det sid­ste haft op­bak­ning fra spil­ler­trup­pen, der el­lers ik­ke tø­ver med at få en tra­e­ner fy­ret, hvis den er util­freds – ba­re spørg Pe­ter Breds­dor­ff-Lar­sen.

Men mens spil­ler­ne var til­fred­se med Kron­borgs ar­bej­de, så har si­tu­a­tio­nen va­e­ret en an­den hos nog­le af de pen­ge­sta­er­ke bag­ma­end i KIF Kol­ding Kø­ben­havn. Her var tå­l­mo­dig­he­den med ch­eftra­e­ne­ren gan­ske en­kelt slup­pet op. Der­for fik Hen­rik Kron­borg og­så be­sked på, at pres­set fra sponso­rer­ne var ble­vet for stort til, at man kun­ne la­de stå til, da han i går ef­ter­mid­dag blev kaldt ind på di­rek­tør Jens Bo­e­sens kon­tor og fik over­rakt be­ske­den om fy­rin­gen. DET HAR OG­SÅ talt imod Kron­borg, at bå­de Jens og Las­se Bo­e­sen, sport­s­che­fen, var be­gyndt at tviv­le på, at han var den rig­ti­ge mand til at fø­re KIFs så­kald­te 2020-stra­te­gi ud i li­vet. D’her­rer Bo­e­sen har i fle­re si­tu­a­tio­ner sav­net en me­re ty­de­lig og sta­erk le­der end Kron­borg, som ik­ke bry­der sig om de ek­ster­ne for­plig­tel­ser – som ek­sem­pel­vis me­di­e­hånd­te­ring – der føl­ger med det at va­e­re chef på ba­en­ken hos en så stor klub som KIF.

Det er og­så en af grun­de­ne til, at det al­le­re­de var plan­lagt, at Kron­borg fra na­e­ste sa­e­son skul­le va­e­re as­si­stent for Or­te­ga – det hav­de den nord­s­ja­el­land­ske tra­e­ner få­et be­sked på tid­li­ge­re i de­cem­ber. Men nu en­der det alt­så med, at Kron­borg er helt fa­er­dig i KIF. Med øje­blik­ke­lig virk­ning. OG SÅ TIL­BA­GE til den nye mand, span­ske An­to­nio Car­los Or­te­ga. Det er et ka­em­pe scoop, at en tra­e­n­er­ka­pa­ci­tet som Or­te­ga, der to år i tra­ek har ført Veszprem til Fi­nal4 i Cham­pions Le­ague, kom­mer til den dan­ske liga. Han har få­et en kon­trakt for de na­e­ste tre et halvt år, og det sig­nal er i sig selv sta­er­kt. Omvendt til­tra­e­der han i en klub, hvor han bli­ver den fjer­de ch­eftra­e­ner, si­den KIF Kol­ding Kø­ben­havn blev etab­le­ret i som­me­ren 2012. Så må ti­den vi­se, om han kan ska­be kon­ti­nu­i­tet på ba­en­ken hos den am­bi­tiø­se klub.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.