Spar­ket ud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

bli­ver et sva­ert år. Vi er fa­er­re kra­ef­ter og ik­ke mindst fa­er­re ru­ti­ne­re­de kra­ef­ter. Det har haft sin kon­se­kvens, og vi har nok al­le un­der­vur­de­ret Cham­pions Le­ague-ni­veau­et i vo­res grup­pe – det har ta­e­ret i liga­en,« si­ger Las­se Bo­e­sen. kan må­ske ha­ve skabt in­tern uro hos nog­le,« si­ger Las­se Bo­e­sen.

At Hen­rik Kron­borg al­li­ge­vel er ble­vet sat fra tra­e­ner­ger­nin­gen ha­en­ger sam­men med, at KIF al­le­re­de har li­net af­lø­se­ren op: Den span­ske top­tra­e­ner An­to­nio Car­los Or­te­ga. Med for­tid i ma­eg­ti­ge FC Bar­ce­lo­na. Se­ne­st før­te han Veszprem frem til fi­na­len i se­ne­ste Cham­pions Le­ague-sa­e­son. Or­te­ga er et til­valg »Or­te­ga er 100 pro­cent sik­kert et til­valg og sam­ti­dig en mu­lig­hed, man ef­ter min me­ning al­drig må gå glip af. Og når det er sagt, har vi hel­ler ik­ke va­e­ret til­fred­se med fle­re af de re­sul­ta­ter, vi har la­vet. Der er nog­le po­int, der er glip­pet i den dan­ske liga, og der er nog­le kam­pe, vi bur­de ha­ve vun­det. Og med KIFhi­sto­ri­en i bag­ho­ve­det skal man ik­ke kig­ge langt tid på vund­ne og tab­te kam­pe for at se, om det er am­bi­tio­nen for klub­ben va­er­digt. I for­hold til hi­sto­rik­ken, sponso­rer­ne, om­gi­vel­ser­ne og fans er man vant til at se et hold, der ud­strå­ler vin­de­rin­stinkt,« si­ger Las­se Bo­e­sen. AE­r­ger­lig over fy­ring Hen­rik Kron­borg er med eg­ne ord ’ae­r­ger­lig’ over fy­rin­gen, der kom­mer li­ge in­den en lang kamp-pau­se på grund af herre-EM.

»Jeg hav­de gla­e­det mig til ja­nu­ar, hvor vi for­hå­bent­lig hav­de kun­net tra­e­ne godt med na­e­sten al­le spil­ler­ne til rå­dig­hed for før­ste gang i lang tid. Jeg hav­de ener­gi­en og ide­er­ne til at kom­me vi­de­re,« si­ger Hen­rik Kron­borg, der ik­ke vil ta­ge stil­ling til, om fy­rin­gen er fair:

»Jeg vil si­ge, at vi ik­ke har få­et de po­int, al­le har hå­bet på, af man­ge for­skel­li­ge år­sa­ger. Det har va­e­ret aryt­misk, for­di vi har måt­tet und­va­e­re man­ge for­skel­li­ge spil­le­re i la­en­ge­re og kor­te­re tid. Der kom­mer altid ska­der, og jeg har al­drig gra­edt over dem og kom­mer ik­ke til det nu. Jeg vil ik­ke bru­ge dem som und­skyld­ning, men bru­ge dem som en for­kla­ring,« si­ger Hen­rik Kron­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.