2015 var grumt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ET FOR­FA­ER­DE­LIGT ÅR »Kig­ger man på in­ter­na­tio­nal idra­etspo­li­tik, har 2015 va­e­ret et for­fa­er­de­ligt år.« Or­de­ne le­ve­res hårdt og kon­tant af for­man­den for Danmarks Idra­ets­for­bund (DIF), Ni­els Nygaard, ef­ter et år, hvor skan­da­ler­ne uden for sport­s­a­re­na­er­ne over­skyg­ge­de pra­e­sta­tio­ner­ne på sel­ve ba­nen.

Det In­ter­na­tio­na­le Fod­bold­for­bund (FI­FA) teg­ne­de sig for ne­ga­ti­ve over­skrif­ter gen­nem det me­ste af året med kor­rup­tion som gen­nem­gå­en­de te­ma.

Top­bos­ser blev an­holdt på stri­be, pra­esi­dent Sepp Blat­ter gik af un­der stort pres og blev si­den ude­luk­ket sam­men med Michel Plat­i­ni, der el­lers hå­ber at ef­ter­føl­ge Blat­ter som pra­esi­dent ved val­get til fe­bru­ar.

Der­na­est fulg­te den rus­si­ske at­le­tiks­kan­da­le, hvor do­pin­ga­gen­tu­ret Wada be­ly­ste sy­ste­ma­tisk do­ping­brug, som rus­si­ske le­de­re kend­te til, og som an­tido­ping­folk da­ek­ke­de over.

»Det har va­e­ret for­fa­er­de­ligt at op­le­ve, at de­le af sporten fun­ge­rer på den må­de,« si­ger Nygaard. ting. I til­fa­el­det med FI­FA har de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der få­et nye red­ska­ber til at få ind­sigt i, hvad der er fo­re­gå­et. I at­le­tik­ken er nog­le at­le­ter stå­et frem, så Wada har haft mu­lig­hed for at un­der­sø­ge det,« si­ger Nygaard.

»Det er for­fa­er­de­ligt, at der fo­re­kom­mer den slags ting, men man skal hu­ske, at det grund­la­eg­gen­de går godt for sporten på ver­dens­plan. Sport ska­ber be­gej­string overalt i

DE STØRSTE SKAN­DA­LER I SPORTEN I 2015 FI­FA-SKAN­DA­LEN: AT­LE­TIK-SKAN­DA­LEN: 27. MAJ 2015: Schweizisk po­li­ti 4. NOVEM­BER 2015: Den tid­li­ge­re stormer på for­an­led­ning af de ame­ri­kan­ske pra­esi­dent i IAAF La­mi­ne Di­a­ck an­kla­ges myn­dig­he­der et ho­tel i Zürich, for be­stik­kel­se og hvid­va­sk­ning hvor fle­re le­den­de FI­FA-med­lem­mer af pen­ge af fran­ske an­kla­ge­re. an­hol­des. Ame­ri­ka­ner­ne ankla­ger 9. NOVEM­BER 2015: En kom­mis­sion FI­FA-top­folk for be­stik­kel­se for me­re ned­sat af Det In­ter­na­tio­na­le An­tido­ping end 150 mio. dol­lar, ca. en mia. kr. Agen­tur, Wada, of­fent­lig­gør sin 29. MAJ 2015: Sepp Blat­ter bli­ver rap­port om do­ping i rus­sisk at­le­tik. gen­valgt som FI­FA-pra­esi­dent frem til Den an­be­fa­ler, at Det In­ter­na­tio­na­le 2019, men ef­ter stort pres va­el­ger han At­le­tik­for­bund, IAAF, sus­pen­de­rer fi­re da­ge se­ne­re at tra­ek­ke sig. Rusland mid­ler­ti­digt. 8. OK­TO­BER 2015: FI­FAs eti­ske 13. NOVEM­BER 2015: IAAF sus­pen­de­rer ko­mité sus­pen­de­rer Blat­ter og UEFApra­esi­dent det rus­si­ske at­le­tik­for­bund og FI­FA-vi­ce­pra­esi­dent fra al kon­kur­ren­ce med øje­blik­ke­lig Michel Plat­i­ni i 90 da­ge for en mista­en­ke­lig virk­ning. pen­ge­over­før­sel fra Blat­ter til 14. NOVEM­BER 2015: Ruslands Plat­i­ni. Olym­pi­ske Ko­mité slår fast, at rus­ser­ne 21. DE­CEM­BER 2015: FI­FAs eti­ske så hur­tigt som mu­ligt vil re­for­me­re ko­mité idøm­mer bå­de Blat­ter og at­le­tik­for­bun­det, så det le­ver op til Plat­i­ni ot­te års ude­luk­kel­se fra al­le in­ter­na­tio­na­le krav. Og der­med sik­re, fod­bol­d­re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter grun­det at rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re kan va­e­re brud på en pa­ra­graf om at til­by­de med ved OL i 2016. og mod­ta­ge ga­ver. Beg­ge an­ker af­gø­rel­sen. ver­den og får folk til at dyr­ke idra­et.«

»95 pro­cent er liv­gi­ven­de og po­si­tivt, men et mørkt hjør­ne gi­ver rid­ser i lak­ken og får folk til at stil­le spørgs­mål og stil­le krav om, at der skal ryddes op,« si­ger DIF-for­man­den.

Han hå­ber, at af­slø­rin­ger­ne sen­der et sig­nal om, at det ik­ke kan be­ta­le sig at sny­de, men kom­me det on­de helt til livs, me­ner han ik­ke, man kan.

»Jeg hå­ber, det vil ha­ve en pra­e­ven­tiv ef­fekt. Men li­ge­som der i sam­fun­det altid vil va­e­re kri­mi­na­li­tet og narko­mis­brug, vil sporten al­drig bli­ve helt ren. Men for­hå­bent­lig op­når vi en si­tu­a­tion, der er be­ty­de­ligt bed­re end den nu­va­e­ren­de.«

Her skal Dan­mark va­e­re med til at gå for­re­st med den hø­je moral, som – iføl­ge Nygaard – ken­de­teg­ner nor­d­eu­ro­pa­ei­ske lan­de.

»Det kan vi blandt an­det gø­re ved at få folk ind på vig­ti­ge po­si­tio­ner i de in­ter­na­tio­na­le for­bund som ek­sem­pel­vis Poul-Erik Høy­er i bad­min­ton­for­bun­det.«

»Så har man største mu­lig­hed for at hol­de øje med tin­ge­ne, rå­be op og pra­e­ge tin­ge­ne i den rig­ti­ge ret­ning. Vo­res vig­tig­ste vå­ben er at sid­de med ved bor­de­ne i top­po­ster, så vi kan gø­re til­stan­de­ne bed­re,« si­ger Ni­els Nygaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.