Eks­mand an­holdt

BT - - NYHEDER -

KA­E­RE­STE LØSLADT Ring­s­ted. Det for­tal­te 55-åri­ge Bent Lau­ge­sen i går til TV Øst, da han var ble­vet løsladt.

»Vi var li­ge flyt­tet sam­men,« sag­de han til den lo­ka­le tv-sta­tion.

Un­der grund­lovs­for­hø­ret i Hol­ba­ek i går ned­lag­de dom­me­ren re­fe­rat­for­bud af hen­syn til po­li­tiets ef­ter­forsk­ning. Ef­ter­føl­gen­de gav po­li­ti­et dog lov til at of­fent­lig­gø­re oplys­nin­ger­ne om, at kvin­den var ble­vet dra­ebt af fle­re kniv­stik i hal­sen. Brød sam­men I før­ste om­gang blev beg­ge ma­end an­holdt for dra­bet. For Bent Lau­ge­sens ved­kom­men­de ske­te det, kort ef­ter at han hav­de få­et at vi­de, hvad der var sket med Jan­nie Dam Re­en­berg.

»Da brød min ver­den sam­men. Jeg hav­de li­ge få­et at vi­de, at jeg hav­de mi­stet min ka­e­re­ste, og så blev jeg sig­tet for at ha­ve dra­ebt hen­de,« sag­de Bent Lau­ge­sen i går til TV Øst.

Bent Lau­ge­sen og Jan­nie Dam Re­en­berg hav­de beg­ge for­ladt de­res respek­ti­ve ae­g­te­fa­el­ler for at de­le li­vet.

Det be­kra­ef­ter Heidi Lau­ge­sen, som var gift med Bent Lau­ge­sen i 35 år. Hun fik be­ske­den om, at eks­man­den var ble­vet an­holdt for drab, gen­nem si­ne børn. Hun ta­enk­te, at der var no­get helt galt, da hun hør­te om det.

Iføl­ge Heidi Lau­ge­sen kan eks­man­den ’over­ho­ve­det ik­ke fin­de på så­dan no­get’.

Heidi Lau­ge­sen har kendt den dra­eb­te kvin­de i man­ge år, for­di kvin­der­nes børn har gå­et i sko­le sam­men. Hun blev der­for cho­ke­ret, da hun hør­te om det for­fa­er­de­li­ge drab.

»Det er skra­ek­ke­ligt. Det er uan­sta­en­digt,« si­ger Heidi Lau­ge­sen til BT. Kvin­der kend­te hin­an­den Bent Lau­ge­sens eks­ko­ne be­teg­ner for­hol­det til den dra­eb­te kvin­de som ’gan­ske ud­ma­er­ket’. Selv­om Jan­nie Dam Re­en­berg var sam­men med Heidi Lau­ge­sens eks­mand, var der in­gen pro­ble­mer. For Heidi Lau­ge­sen og Bent Lau­ge­sens ae­g­te­skab var slut. Kvin­der­ne har fle­re gan­ge va­e­ret til fest med hin­an­den, og Heidi Lau­ge­sen gla­e­de­de sig blot over, at Jan­nie Dam Re­en­berg fandt en ka­e­re­ste, som bør­ne­ne kend­te godt i for­vej­en.

Hun er dybt be­rørt af eks­man­dens si­tu­a­tion.

»Han er me­get ked af det. Vo­res dat­ter har kørt ham til la­e­gen, hvor han fik no­get be­ro­li­gen­de. Han er dybt de­pri­me­ret.

Det er ik­ke sjovt, når man er fo­rel­sket, og der så sker så­dan no­get. Det er sim­pelt­hen så synd,« si­ger Heidi Lau­ge­sen.

Hen­des 67-åri­ge eks-mand bli­ver tors­dag va­re­ta­egts­fa­engs­let, sig­tet for dra­bet, un­der et grund­lovs­for­hør i Hol­ba­ek.

Po­li­ti­et fin­der onsdag mor­gen Jan­nie Dam Re­en­berg dra­ebt med kniv­stik i hal­sen på kir­ke­kon­to­ret ved Sne­s­lev Kir­ke.

for­la­der tirs­dag mor­gen sit hjem i Vål­se på Fal­ster for at ta­ge på ar­bej­de i Sne­s­lev, hvor hun ar­bej­de­de i kir­ken. Den 40-åri­ge kvin­de kom­mer ik­ke hjem tirs­dag af­ten. Nat­ten til onsdag bli­ver hun meldt sav­net til po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.