Prins Hen­rik går på pen­sion

BT - - NYHEDER -

NYTÅRS­TA­LE

»Om det er for­di, at han fø­ler sig tra­et og gam­mel, el­ler for­di han ik­ke sy­nes, han har få­et nok an­er­ken­del­se for sit ar­bej­de igen­nem åre­nes løb hos be­folk­nin­gen, og for­di han ger­ne vil ha­ve en an­den po­si­tion el­ler stil­ling, er sva­ert at si­ge. Men det er en af de to mu­lig­he­der. Det er i hvert fald ik­ke, for­di han er al­vor­lig syg, for det er han ik­ke,« Et år med af­bud Den 81-åri­ge prins Hen­riks be­slut­ning kom­mer ef­ter et år, hvor han fle­re gan­ge har truk­ket over­skrif­ter og va­e­ret på kant med den dan­ske be­folk­ning.

I april meld­te prin­se­ge­ma­len af­bud til dron­nin­gens 75-års fødselsdag på grund af in­flu­en­za. Da­gen ef­ter tog han ale­ne på fe­rie til Ve­ne­dig. Ef­ter­føl­gen­de vi­ste en me­nings­må­ling, som Gal­lup hav­de la­vet for BT, at he­le 58 pro­cent af dan­sker­ne men­te, han yd­my­ge­de Dron­nin­gen ved at mel­de af­bud.

Se­ne­re på året op­gav han sit livsva­erk – vin­pro­duk­tion og salg fra vin­slot­tet Cha­teau de Cayx. I ef­ter­å­ret nå­e­de prins Hen­rik end­nu en gang over­skrif­ter­ne, da han over­for den fran­ske avis Le Fi­ga­ro kald­te det ’diskri­mi­na­tion’, at han ik­ke var kon­ge. En gam­mel tra­ver, som prins Hen­rik fle­re gan­ge har yt­ret sin util­freds­hed over.

»Det er in­gen hem­me­lig­hed, at sam­li­vet mel­lem prins­ge­ma­len og dan­sker­ne ik­ke altid har va­e­ret li­ge har­monisk, men én ting kan der ik­ke her­ske tvivl om, og det er prins­ge­ma­lens enor­me be­tyd­ning for Dron­nin­gen.

For hen­de har han va­e­ret en helt af­gø­ren­de støt­te, og han har hjul­pet hen­de, rå­d­gi­vet og va­e­ret en in­spira­tion for hen­de,« si­ger Tho­mas Lar­sen, po­li­tisk kom­men­ta­tor på Ber­ling­s­ke. Travl frem­tid Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen vur­de­rer, at der nu kom­mer et end­nu stør­re an­svar på Dron­nin­gens skul­dre.

»Det be­ty­der, at Kon­ge­hu­set kom­mer til at fun­ge­re mar­kant an­der­le­des frem­over. Det be­ty­der, at dron­nin­gen får en me­get stør­re ar­bejds­byr­de, for­di hun ef­ter prin­se­ge­ma­lens be­slut­ning skal re­pra­e­sen­te­re Kon­ge­hu­set ale­ne. Hvis prin­se­ge­ma­len ek­sem­pel­vis ik­ke la­en­ge­re vil va­e­re med på som­mer­togt, hvor de ple­jer at for­de­le op­ga­ver­ne imel­lem sig, får hun me­re at la­ve. Så­dan vil det va­e­re med en lang ra­ek­ke op­ga­ver,« si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen og ud­dy­ber, at prins Hen­riks til­ba­ge­tra­ek­ning og­så vil be­ty­de, at kron­prin­s­par­ret får en end­nu me­re cen­tral rol­le:

»Det er klart, at dem vil vi kom­me til at end­nu me­re til, ef­ter det her.« Tho­mas Lar­sen er enig: »Prins Hen­riks til­ba­ge­tra­ek­ning vil be­ty­de, at kron­prin­s­par­ret nu får sta­dig fle­re og vig­ti­ge­re op­ga­ver. Og der vil kom­me end­nu me­re gang i ge­ne­ra­tions­skif­tet i Kon­ge­hu­set. Et ge­ne­ra­tions­skif­te, der først en­de­lig ef­fek­tu­e­res den dag, dron­ning Mar­gret­he ik­ke er her la­en­ge­re.«

Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen ha­ef­ter sig ved, at dron­nin­gen i sin nytårs­ta­le adres­se­re­de, at det var prins Hen­riks egen be­slut­ning at tra­e­de til­ba­ge. Han for­kla­rer, at prins Hen­rik med sin be­slut­ning ad­skil­ler sig fra dron­nin­gen.

»Det er klart, at han er op­pe i åre­ne, og der­for kan han godt fø­le et be­hov for at tra­ek­ke sig lidt til­ba­ge og ik­ke ha­ve så travlt. I så fald har prin­se­ge­ma­len en an­den hold­ning end Dron­nin­gen, der of­fent­ligt har gi­vet ud­tryk for, at hun ag­ter at bli­ve ved med at op­fyl­de sin op­ga­ve som dron­ning, li­ge ind­til hun dør.«

Et kig i Kon­ge­hu­sets ka­len­der af­slø­rer, at prins Hen­rik al­le­re­de har ta­get forskud på li­vet som pen­sio­nist. Så­le­des skal man helt til­ba­ge til slut­nin­gen af novem­ber for at fin­de prin­se­ge­ma­lens navn på en of­fi­ci­el be­gi­ven­hed.

Øko­no­mi­en skal prins Hen­rik hel­ler ik­ke grub­le over trods tit­len som pen­sio­nist. En løn­for­hø­jel­se be­ty­der, at han i lø­bet af 2016 står til at mod­ta­ge ot­te mio. kr. i så­kaldt apa­na­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.