LØK­KE PRES­SET I D

BT - - NYHEDER - GRA­FIK: Ru­ne Fa­ger­heim/Foto: Keld Navn­toft/scan­pix/Kil­de: Ber­ling­s­ke in­fo­gra­fik

NYTÅRS­TA­LE

Han na­ev­ner det sto­re ind­t­og af flygt­nin­ge og mi­gran­ter som en pro­blem­stil­ling, Lars Løk­ke Ras­mus­sen skal gi­ve dan­sker­ne ind­tryk af, der bli­ver ar­bej­det med hver ene­ste dag i re­ge­rin­gen.

»Et an­det helt cen­tralt punkt bli­ver de fryg­te­li­ge ter­r­or­hand­lin­ger, vi har va­e­ret vid­ne til i årets løb. Bå­de i Dan­mark og i to om­gan­ge i Pa­ris. Han kom­mer til at ta­le om myn­dig­he­der­nes kamp mod ter­ror og om at hol­de trus­len i skak,« fort­sa­et­ter Tho­mas Lar­sen. Skal vi­se han har svar Mi­cha­el Ul­ve­man, der i fle­re år var An­ders Fogh Ras­mus­sens (V) na­er­me­ste rå­d­gi­ver i Stats­mi­ni­ste­ri­et, si­ger til Ber­ling­s­ke, at et helt cen­tralt suc­ceskri­te­ri­um for nytårs­ta­len er, at den for­mår at ram­me de ting, der op­ta­ger og be­kym­rer den dan­ske be­folk­ning.

»Det vig­tig­ste for en stats­mi­ni­ster er at vi­se, at han for­står de te­ma­er, der op­ta­ger folk, og at han har et svar på dem. Og hvis ik­ke han gør det – hvis ik­ke han ram­mer bol­den – så er det til­sva­ren­de kri­tisk,« si­ger Ul­ve­man, der i dag er adm. di­rek­tør for kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ul­ve­man & Part­ners, til Ber­ling­s­ke.

Iføl­ge Tho­mas Lar­sen vil der i ta­len og­så bli­ve plads til in­den­rigs­po­li­ti­ske dags­ord­ner, der ven­ter i 2016. Bl.a. skat­te­for­hand­lin­ger, tre­part­s­for­hand­lin­ger og mu­lig­vis en gym­na­si­ere­form. Men vi vil ik­ke se kon­kre­te ud­spil.

»Jeg tror ik­ke, det kom­mer til at fyl­de så me­get, og der kom­mer slet ik­ke en kø­re­plan for, hvor­dan de en­kel­te ting skal lø­be af stab­len, li­ge­som der ik­ke kom­mer no­get, der lig­ner kon­kre­te po­li­ti­ske ud­spil.«

Til Ber­ling­s­ke si­ger Ul­ve­man, at ta­len har stor be­tyd­ning.

»Nytårs­ta­len er en af de mu­lig­he­der, han har, for at frem­me de sa­ger, som han ger­ne vil frem­me som stats­mi­ni­ster.

Hans man­dat­ma­es­si­ge styr­ke er jo ret lil­le. Han skal vin­de of­fent­lig­he­den for at va­e­re en sta­erk stats­mi­ni­ster. Det er ik­ke na­tur­gi­vent i den par­la­men­ta­ri­ske si­tu­a­tion, han har,« si­ger Ul­ve­man til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.