EFENSIVEN

BT - - NYHEDER -

Fem mar­kan­te nytårs­bud­ska­ber

Thor­ning lag­de op til et år med fol­ke­tings­valg ved at le­ve­re i sin nytårs­ta­le. Ud­mel­din­gen om, at op­po­si­tio­nens nulva­ekst for­hin­drer in­ve­ste­rin­ger i vel­fa­er­den, blev af ana­ly­ti­ke­re og kom­men­ta­to­rer be­trag­tet som et di­rek­te val­go­p­la­eg. Løk­kes nytårs­ta­le fra 2011 mar­ke­rer sig ved at in­de­hol­de

Ef­ter­løns­re­for­men var en af de største po­li­ti­ske be­slut­nin­ger i ny­e­re tid og blev ho­ved­te­ma i valg­kam­pen se­ne­re på året.

som stats­mi­ni­ster be­bu­de­de Fogh en op­ryd­ning i ma­eng­den af stats­li­ge na­evn og ud­valg. Op­gø­ret med det så­kald­te »smags­dom­me­ri« var en del af det, Ven­stre selv be­teg­ne­de som et sy­stem­skif­te. Løk­ke står med den­ne nytårs­ta­le over for den sam­me op­ga­ve som Nyrup i 2001: Der skal gø­res sta­tus ef­ter en om et EU-for­be­hold. I 2000 stem­te dan­sker­ne nej til at er­stat­te kro­nen med eu­ro­en, hvil­ket var et stort ne­der­lag for Nyrup, der som stats­mi­ni­ster an­be­fa­le­de et ja. Som nyud­na­evnt stats­mi­ni­ster stod Schlüter over for og i sin før­ste nytårs­ta­le mar­ke­re­de han et ven­de­punkt. Han slog to­nen an for det, der skul­le vi­se sig at bli­ve man­ge års ar­bej­de med hår­de øko­no­mi­ske re­for­mer og be­bu­de­de sam­ti­dig mas­si­ve be­spa­rel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.