Ud­dan­nel­se skal sik­re øko­no­misk frem­gang

BT - - DEBAT -

LARS AN­DER­SEN

vil vi mang­le ud­dan­net ar­bejds­kraft. Det skal vi for­be­re­de os på nu, hvis vi skal sik­re en sta­bil, sam­funds­ma­es­sig frem­gang. Vi skal sør­ge for, at un­ge får fa­er­dig­gjort de­res ud­dan­nel­se, og at voks­ne kan opkva­li­fi­ce­re sig. Ud­dan­nel­se på­vir­ker må­ske ik­ke den øko­no­mi­ske frem­gang li­ge nu og her, men vi skal ta­en­ke la­en­ge­re frem i ti­den. Den nye re­ge­ring sky­der på det punkt na­er­mest sig selv i fo­den, når pla­nen er at spa­re 8,7 mia. på ud­dan­nel­ses­om­rå­det. Der­u­d­over fast­fry­ser man grund­skyl­den, så folk på Fre­de­riks­berg og i Nord­s­ja­el­land slip­per bil­li­ge­re, og sa­en­ker pri­ser­ne på dy­re bi­ler. Det er ik­ke li­ge det, der ska­ber fun­da­men­tet for frem­ti­dens va­ekst. Des­u­den er der sta­dig for man­ge un­ge, der ik­ke får prak­tik­plads. He­le vo­res er­hverv­s­ud­dan­nel­ses­sy­stem er byg­get på, at vi har en kom­bi­na­tion af prak­tik i en virk­som­hed og te­o­ri i sko­len. Men det hal­ter. Der er sta­dig stor man­gel på prak­tik­plad­ser. Det skal lø­ses.

OM NOG­LE ÅR

at få flygt­nin­ge og ind­van­dre­re in­te­gre­ret på ar­bejds­mar­ke­det, men vi har al­le­re­de lønt­ilskud­s­ord­nin­ger, hvor man kan få mid­ler­ti­dig ar­bejds­kraft til min­dre end 70 kro­ner, når det sker i kom­bi­na­tion med en ud­dan­nel­se. Det er om at få brugt den mu­lig­hed i ste­det for at ind­fø­re en ny ind­slus­nings­løn, som Cepos fo­re­slår. Hvis man ind­fø­rer en per­ma­nent la­ve­re løn, får vi des­u­den ba­re en la­ve­re mind­ste­løn.

DET ER CEN­TRALT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.