Ind­van­dre­re skal i job, og skat­ten skal ned

BT - - DEBAT -

MAR­TIN ÅGERUP

til at in­te­gre­re ind­van­dre­re på ar­bejds­mar­ke­det, og den sto­re ind­van­dring, vi op­le­ver i øje­blik­ket, ko­ster statskas­sen man­ge pen­ge. Det be­hø­ver dog ik­ke at va­e­re så­dan, og man­ge lan­de har stor for­del af ind­van­dring. Der­for skal det gø­res let­te­re for flygt­nin­ge og ind­van­dre­re at kom­me i ar­bej­de. Vi fo­re­slår en ind­slus­nings­løn, hvor man k omm er i be­ska­ef­ti­gel­se til en la­ve­re løn end på re­sten af ar­bejds­mar­ke­det. For ek­sem­pel 70 kro­ner i ti­men. Når man kom­mer til Dan­mark og ik­ke kan spro­get og må­ske ik­ke har en ud­dan­nel­se, der mat­cher be­ho­vet i Dan­mark, har man ik­ke en chan­ce, hvis man skal kon­kur­re­re med dan­ske­re til dan­ske løn­nin­ger. Det gør, at nog­le for­bli­ver på pas­siv for­sør­gel­se. Så hvor­for ik­ke gi­ve dem lov til at sti­ge i per­son­lig ind­komst og bli­ve selv­for­sør­gen­de? Et job gi­ver des­u­den øge­de kom­pe­ten­cer og mu­lig­hed for for­frem­mel­se.

VI ER DÅR­LI­GE

va­e­sent­lig be­tyd­ning for he­le va­ekst­dags­or­de­nen. Og me­get ty­der på, at Dan­mark ik­ke ba­re er ramt af en lav­konjunk­tur, men struk­tu­rel­le va­ekst­pro­ble­mer. For at øge pro­duk­ti­vi­te­ten og in­ci­ta­men­tet til at ar­bej­de, hå­ber jeg, for­å­rets skat­te­for­hand­lin­ger med­fø­rer en re­du­ce­ret mar­gi­nal- og top­skat og sa­en­ke­de ak­tio­na­er- og sel­skabs­skat­ter. De of­fent­li­ge ud­gif­ter er me­get hø­je i Dan­mark, så det bur­de va­e­re mu­ligt at fin­de 20-30 mia. her til at sa­en­ke skat­te­tryk­ket.

DES­U­DEN HAR SKAT­TEPO­LI­TIK­KEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.