BED­STE ARA­BI­SKE NYTÅRS­TA­LE

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Sto­re og le­gi­ti­me le­de­re ska­bes sja­el­dent ved hja­elp af mi­li­ta­er­kup. Det ga­el­der og­så Egyp­tens pra­esi­dent Ab­dul Fa­tah Sa­e­ed Hus­se­in Kha­lil al-Si­si. Al­li­ge­vel vil jeg ro­se ham.

PANELET En re­form af is­lam må nød­ven­dig­vis va­e­re te­o­lo­gisk. Men det sker ik­ke uden po­li­tisk op­bak­ning

PRA­ESI­DEN­TEN STY­RER EGYP­TEN med jern­hånd – som en af si­ne man­ge­åri­ge for­ga­en­ge­re, Hos­ni Mu­ba­rak. Lan­det er de fa­cto en po­li­ti­stat trods de po­si­ti­ve re­sul­ta­ter af ’det ara­bi­ske for­år’. Et for­år, som i øje­blik­ket li­der un­der be­ty­de­li­ge frost­gra­der man­ge ste­der i den ara­bi­ske ver­den.

Egyp­ten hu­ser et af sun­ni-is­lams mest pre­sti­ge­fyld­te uni­ver­si­te­ter, Al-Azhar, i Kairo. Men 10 pro­cent af egyp­ter­ne er fak­tisk krist­ne. Det er sin sag i den ara­bi­ske ver­den at hol­de sam­men på en na­tion, der ud­gø­res af is­la­mi­ster, to­le­ran­te mus­li­mer og et be­ty­de­ligt an­tal krist­ne. Og det er her, at pra­esi­dent al-Si­si har gjort sig fortjent til ros. For an­det år i tra­ek har han holdt en nytårs­ta­le ju­le­af­ten, der op­for­drer til di­a­log og to­le­ran­ce mel­lem re­li­gio­ner. Det er ene­stå­en­de i dén del af ver­den.

Al-Si­si op­for­drer til at re­for­me­re is­lam og i år med et sa­er­ligt bud­skab til is­la­mi­ske la­er­de om at sen­de ju­le­hils­ner til krist­ne med­bor­ge­re. Det er gan­ske op­sigtsva­ek­ken­de og fortje­ner an­er­ken­del­se.

»Pra­e­di­ker og prak­ti­se­rer vi respekt for an­dre i vo­re sko­ler, in­sti­tu­tio­ner og uni­ver­si­te­ter,« spurg­te pra­esi­dent al-Si­si i sin ta­le, og sva­re­de selv: »Vi hver­ken pra­e­di­ker el­ler prak­ti­se­rer det.«

En ut­ve­ty­dig og be­ma­er­kel­ses­va­er­dig op­sang fra le­de­ren af et land med 90 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re. Ef­ter den egyp­ti­ske pra­esi­dents op­fat­tel­se skab­te Gud ik­ke ver­den, for at ’Um­mah’ – en ara­bi­sk na­tion – skul­le stå ale­ne. Han skab­te ver­den for sam­fund og re­li­gio­ner i fler­tal. DET SAM­ME BUD­SKAB ly­der fra den in­ter­na­tio­na­le be­va­e­gel­se Mus­lim Re­form Move­ment, som jeg i 2015 var med til at stif­te i Was­hin­g­ton. Vi øn­sker et opgør med vol­de­li­ge for­tolk­nin­ger af Kor­a­nen, vi vil ik­ke ta­ges som gids­ler af Is­la­misk Stats vir­ke­lig­heds­fjer­ne ver­dens­syn, og vi op­for­drer til di­a­log, to­le­ran­ce og en tids­sva­ren­de la­es­ning og ud­la­eg­ning af Kor­a­nen.

Li­ge­som pra­esi­dent al-Si­si hyl­der vi re­li­gions­fri­hed. Og vi øn­sker re­for­mer. En re­form af is­lam må nød­ven­dig­vis va­e­re te­o­lo­gisk.

Na­ser Kha­der, Men det sker ik­ke uden po­li­tisk op­bak­ning. Der­for er pra­esi­den­tens ud­mel­ding va­e­sent­lig, for han har styr­ke og ind­fly­del­se til at frem­me en helt nød­ven­dig ud­vik­ling. EN RE­FOR­MA­TION, SOM dén Mar­tin Lut­her stod i spid­sen for i 1500-tal­let, da han tog et opgør med den magt­ful­de ka­tol­ske kir­ke, er sta­er­kt på­kra­e­vet in­den for is­lam. Alt for man­ge for­nuf­ti­ge men­ne­sker er alt for tav­se i de­bat­ten og i prak­sis, og det ba­ner vej for fan­ta­ster og fun­da­men­ta­li­ster, som ta­ger Kor­a­nen i den ene hånd og sva­er­det i den an­den i en mis­for­stå­et mis­sion, der i sin yder­ste kon­se­kvens vil ef­ter­la­de ver­den med nog­le få tu­sin­de sa­la­fi­ster og ik­ke ret man­ge an­dre men­ne­sker.

Der er be­hov for fle­re po­si­ti­ve bud­ska­ber fra mus­lim­ske le­de­re. Den egyp­ti­ske pra­esi­dent al-Si­si er ind­til nu den ene­ste le­der af et ara­bi­sk land, som i dén grad har rakt hån­den frem med et ut­ve­ty­digt, po­si­tivt, for­so­nen­de og imø­de­kom­men­de bud­skab om fred, to­le­ran­ce, re­form og di­a­log. Hans vej til mag­ten kan der stil­les man­ge kri­ti­ske spørgs­mål til, men der er grund til at slut­te op om hans bud­skab.

Godt nytår!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.