Flod­he­sten i Tbi­li­si

BT - - NYHEDER -

FOTO 2015 Flo­den Ve­ra i Ge­or­gi­en slog mindst 12 men­ne­sker ihjel, og øde­lag­de de­le af Tbi­li­si Zoo og dra­eb­te en ra­ek­ke dyr. Dog for­må­e­de fle­re dyr som ti­gre, lø­ver og bjør­ne at slip­pe ud af de­res ind­heg­ning. Fo­to­gra­fen Beso Guli­as­hvi­li var til ste­de og fik sig et syn han sent vil glem­me.

»Det var et sa­er­ligt syn at se lø­ver og ul­ve strej­fe for­bi bør­ne­ho­spi­ta­let. Der var sto­re ma­eng­der af regn, der hav­de få­et Ve­ra-flo­den, der fly­der na­er zoo’en og gen­nem Tbi­li­si, til at bli­ve en vold­som strøm, der tog byg­nin­ger, ve­je og bi­ler med sig. De sto­re ma­eng­der af mud­der og vra­gre­ster un­der mi­ne fød­der gjor­de det sva­ert Det var et sa­er­ligt syn at se lø­ver og ul­ve strej­fe for­bi bør­ne­ho­spi­ta­let ba­re at be­va­e­ge sig en lil­le smu­le og ta­ge bil­le­der. Jeg hav­de va­e­ret der i fle­re timer, så mit me­mory­kort var na­e­sten fyldt op. Si­tu­a­tio­nen var helt an­der­le­des end hvad jeg før hav­de op­le­vet som fo­to­graf. Jeg har kun ta­get bil­le­der af men­ne­sker, så det var før­ste gang, jeg skul­le ar­bej­de med dyr. Jeg smi­le­de, da jeg tog bil­le­det af flod­he­sten Be­gi. Jeg hav­de to da­ge for­in­den købt et ur dér til min 14-åri­ge dat­ter, og plud­se­lig stod der en flod­he­st for­an bu­tik­ken. Jeg op­da­ge­de, at der kun var en be­sva­er­lig flugt­vej, hvis Be­gi vil­le for­sø­ge at an­gri­be. Der var cir­ka 25 me­ter mel­lem mig og flod­he­sten, men jeg ta­enk­te, at selv for så stort et dyr vil det va­e­re sva­ert at be­va­e­ge sig hur­tigt gen­nem strøm­men af vand og mud­der, og po­li­ti­et var i na­er­he­den til at hja­el­pe.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.