Osteskan­ner kan af­slø­re skrum­pe­le­ver

BT - - NYHEDER -

SKRUM­PE­LE­VER: HVER TRED­JE DØR EF­TER 1 ÅR Skrum­pe­le­ver ram­mer mel­lem 1.000 og 1.500 dan­ske­re om året. For­ske­re på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal har i et stu­die med 300 pa­tien­ter do­ku­men­te­ret, at fle­re vil over­le­ve, hvis de får skan­net le­ve­ren. En skan­ning kan af­slø­re syg­dom­men, in­den den er så frem­skre­den, at be­hand­ling er ude­luk­ket. Pa­tien­ter med skrum­pe­le­ver le­ver i gen­nem­snit tre år, ef­ter at de har få­et di­ag­no­sen. Hver tred­je er så syg, at de dør i lø­bet af et år. 14 pro­cent dør i lø­bet af den før­ste må­ned. Skrum­pe­le­ver skyl­des isa­er et åre­langt og mas­sivt mis­brug af al­ko­hol. Men hos et min­dre­tal er for­kla­rin­gen sja­eld­ne le­ver­syg­dom­me el­ler kro­nisk le­ver­be­ta­en­del­se. Skrum­pe­le­ver kan af­slø­res med blod­prø­ver el­ler en va­evsprø­ve af le­ve­ren. Men blod­prø­ver­ne ta­ger of­te fejl, og va­evsprø­ver­ne er for­bun­det med en risiko for at be­ska­di­ge le­ve­ren. En skan­ning af le­ve­ren kan med 96 pro­cents sik­ker­hed fast­slå, om pa­tien­ten har skrum­pe­le­ver.

Om­kring blod­prø­ver­ne fri­ken­der pa­tien­ter­ne.

Ta­ges der kun en en­kelt le­ver­prø­ve, så er der 50 pro­cents risiko for, at den ta­ger fejl. Og selv om la­e­ger­ne kom­bi­ne­rer fle­re prø­ver, så får hver fem­te ik­ke den kor­rek­te di­ag­no­se. En skan­ning har der­i­mod en sik­ker­hed på 96 pro­cent.

»Man­ge pa­tien­ter, der drik­ker for me­get, er med ret­te be­kym­re­de, og der­for be­der de om at få ta­get blod­prø­ver. Men alt for of­te gi­ver de falsk tryg­hed,« si­ger Alek­s­an­der Krag.

Det kan med­vir­ke til at for­kla­re, at tre ud af fi­re til­fa­el­de af skrum­pe­le­ver først op­da­ges, når syg­dom­men er så frem­skre­den, at pa­tien­ter­ne ind­la­eg­ges med al­vor­li­ge symp­to­mer.

600.000 dan­ske­re har et ska­de­ligt for­brug af al­ko­hol.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.