Ned­trap­ning er bed­re end en ’kold tyr­ker’

BT - - SUNDHED -

Har du prø­vet at stop­pe med at ry­ge, har du sik­kert og­så prø­vet at fal­de i. Og det er der god grund til. Iføl­ge hjer­ne­for­sker Al­bert Gjed­de, der er pro­fes­sor i neu­ro­bi­o­lo­gi og far­mako­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet, kan ab­sti­nens­symp­to­mer­ne fak­tisk si­destil­les med de ab­sti­nen­ser, en ko­kain­mis­bru­ger på af­vaen­ning op­le­ver.

Al­bert Gjed­de har un­der­søgt, hvad der sker i hjer­nen umid­del­bart ef­ter et plud­se­ligt ry­ge­stop, og forsk­nin­gen vi­ser, at hjer­nens ener­gi­ni­veau fal­der med 15-20 pro­cent.

»Man får en min­dre ak­tiv hjer­ne, når man plud­se­lig fjerner ci­ga­ret­ter­ne. Hjer­nens ilt­op­tag og blod­gen­nem­strøm­nin­gen fal­der til et ni­veau sva­ren­de til mel­lem­s­va­er de­mens. Du fø­ler dig ener­gi­løs og fun­ge­rer på et la­ve­re ni­veau end el­lers, og det er den­ne fø­lel­se, der na­er­mest pi­sker én til at ta­en­de en ci­ga­ret. Vo­res for­søgs­per­so­ner var stor­ry­ge­re, der ik­ke måt­te ry­ge i 12 timer, og de hav­de en na­er­mest ui­mod­ståe­lig trang til at gen­op­ta­ge ryg­nin­gen. Fra de måt­te ry­ge igen, gik der halvan­den ti­me, før hjer­nens ener­giomsa­et­ning at­ter var nor­ma­li­se­ret,« si­ger Al­bert Gjed­de. Mini­mer ab­sti­nen­ser­ne Hjer­nen be­gyn­der at ar­bej­de hur­ti­ge­re, når du be­gyn­der at ry­ge på grund af ni­ko­ti­nen. Hjer­nen skru­er der­for ned for pro­duk­tio­nen af de na­tur­li­ge stof­fer, der nor­malt hol­der hjer­nens ak­ti­vi­tets­ni­veau højt. Når du så stop­per med at ry­ge, så mang­ler hjer­nen alt­så nog­le stof­fer, og det gi­ver ab­sti­nen­ser som ir­ri­ta­bi­li­tet, kon­cen­tra­tions­be­sva­er og op­le­vel­sen af mar­kant min­dre ener­gi.

Det vi­des ik­ke, hvor la­en­ge der går fra ry­ge­stop til hjer­nens ak­ti­vi­tets­ni­veau er nor­malt. Men iføl­ge Al­bert Gjed­de ta­ger det mindst 14 da­ge. For at mini­me­re ab­sti­nen­ser­ne er det en god idé at trap­pe ned in­den ry­ge­stop.

»Un­der­sø­gel­sen er spa­en­den­de. Det er ik­ke no­get, der tid­li­ge­re har va­e­ret videnskabeligt un­der­søgt, men min er­fa­ring vi­ser, at det er en god idé med ned­trap­ning. Jeg har set en del pa­tien­ter, for hvem det rent fak­tisk lyk­kes ved at skrue grad­vist ned.

Jeg har ek­sem­pel­vis pa­tien­ter, der gem­mer skod af en vis stør­rel­se i et syl­te­tøjs­glas, og som i den sid­ste uge in­den ry­ge­stop­pet kun må ry­ge dem. Det sma­ger og lug­ter for­fa­er­de­ligt og er med til at un­der­byg­ge, hvor­for det er en god idé at stop­pe,« si­ger Mar­tin Døs­sing, der er over­la­e­ge på Lun­ge- og In­fek­tions­me­di­cinsk Af­de­ling på Nord­s­ja­el­lands Ho­spi­tal. Be­nyt dig af hja­el­pe­mid­ler Iføl­ge Mar­tin Døs­sing er det helt nor­malt med bå­de tre og fi­re for­søg, før det lyk­kes at stop­pe med at ry­ge. Men det er uden tvivl en god idé at plan­la­eg­ge ry­ge­stop­pet og nedsa­et­te an­tal­let af ci­ga­ret­ter op til ry­ge­stop­da­gen. Det er ek­sem­pel­vis sa­er­de­les sva­ert at skod­de ci­ga­ret­ter­ne nytårs­dag uden at ha­ve for­be­redt det.

»Har du va­e­ret vant til at ry­ge over 15 ci­ga­ret­ter om da­gen, og ry­ger du den før­ste ci­ga­ret li­ge når du er stå­et op, er du så ni­ko­ti­naf­ha­en­gig, at det er sva­ert. Ci­ga­ret­ter­ne er sta­er­kt va­nedan­nen­de, og der op­står en tom­hed og et savn, når du stop­per. At 30-40 % af al­le kol-pa­tien­ter fort­sa­et­ter med at ry­ge, vi­ser, hvor sta­erk på­virk­nin­gen er,« si­ger Mar­tin Døs­sing.

Men det er kam­pen va­erd. Ryg­nin­gen sli­der nem­lig hårdt på krop­pen, og cir­ka 13.000 dan­ske­re dør hvert år af ry­ge­re­la­te­re­de syg­dom­me. Og ry­ge­re dør i gen­nem­snit 10 år tid­li­ge­re end ik­ke-ry­ge­re, li­ge­som ry­ge­re har 3-4 fi­re gan­ge så høj risiko for at ud­vik­le hjer­te-kar-syg­dom­me. At 30-40 % af al­le kol­pa­tien­ter fort­sa­et­ter med at ry­ge, vi­ser hvor sta­erk på­virk­nin­gen er,

Li­ge­som lang­som ned­trap­ning kan og­så de me­di­cin­ske hja­el­pe­mid­ler til ry­ge­stop gø­re over­gan­gen nem­me­re. Fak­tisk er der dob­belt så stor chan­ce for at bli­ve røg­fri, hvis du bru­ger ni­ko­tin­tyg­ge­gum­mi el­ler pla­ster.

»Pro­ble­met er, at folk bru­ger dem for­kert. De be­går den fejl, at de un­der­do­se­rer, men det kan fak­tisk va­e­re nød­ven­digt med bå­de sta­er­kt pla­ster, in­ha­la­tor og tyg­ge­gum­mi for at va­e­re da­ek­ket ind, og der­for er det vig­tigt at sø­ge råd og vej­led­ning,« si­ger Mar­tin Døs­sing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.