Ale­xan­der Sø­de­r­gren – fi­nans­mør­kets fyr­ste

BT - - NYHEDER -

Mads er se­ri­ens sja­el

»Mads er gam­mel uro­be­tjent,

»Der­hjem­me bru­ger han

»Jeg har jo al­drig va­e­ret

Ale­xan­der Sø­de­r­gren

San­der,

Han spil­les ex­cel­lent af

»Men det er gen­nem vek­sel­virk­nin­gen,

»Jeg ta­en­ker ik­ke på,

sta­e­di­ge po­li­ti­mand Mads Ju­ste­sen bli­ver hvirv­let ind i en ka­em­pe sag om ky­ni­ske fi­nans­for­bry­del­ser, der brin­ger ham helt ud på kan­ten af sin men­ne­ske­li­ge yde­ev­ne. Li­ne Kruu­se spil­ler hans hu­stru, der li­der af en uhel­bre­de­lig syg­dom, der duk­ker op og for­svin­der uden var­sel.

og spil­les med kant og stor men­ne­ske­lig­hed og dyb­de af Tho­mas Bo Lar­sen, der i en al­der af 52 har få­et sin før­ste rig­ti­ge ho­ved­rol­le i en tv-se­rie. For­ri­ge år sprang han fra Ti­vo­li­revy­en, da te­le­fo­nen rin­ge­de, og han blev til­budt rol­len som pan­ser:

og har set det me­ste. Nu er han ef­ter­forsk­nings­le­der og pas­ser sit ar­bej­de, men det vig­tig­ste for ham er fa­mi­li­en der­hjem­me, med to børn og en ko­ne der er syg. Til­fa­el­digt lø­ber han ind i en stor sag om øko­no­misk kri­mi­na­li­tet og kom­mer i kon­takt med bag­mand­spo­li­ti­et. Han er den ty­pe pan­ser, der ik­ke kan slip­pe, når først han har bidt sig fast, og det får sto­re kon­se­kven­ser for ham,« si­ger Tho­mas Bo Lar­sen til BT.

al­le kra­ef­ter og sin ka­er­lig­hed på fa­mi­li­en. Han kaemper en kamp hver ene­ste dag,« si­ger Tho­mas Bo Lar­sen, der forta­el­ler, at rol­len som po­li­ti­mand har va­e­ret en drøm si­den te­a­ter­sko­len.

den op­lag­te ty­pe til at spil­le be­tjent, men da jeg fik ud­for­drin­gen med at spil­le po­li­ti­mand, hvor det men­ne­ske­li­ge aspekt er en vig­tig del af rol­len, vid­ste jeg, at her var mu­lig­he­den for at la­ve no­get, der stik­ker dybt. Og det er jo det, jeg vil som sku­e­spil­ler.«

er den dy­na­mi­ske kø­ler­fi­gur på top­pen af er­hvervs­kran­se­ka­gen. Vi­sio­na­er, kold­blo­dig og ky­nisk am­bi­tiøs med et tvist af ra­se­ri un­der den dy­na­mi­ske over­fla­de, der gem­mer på me­re end én hem­me­lig­hed.

som han kal­des blandt dem, der er in­de var­men – el­ler ger­ne vil va­e­re det – er CEO for den mul­ti­na­tio­na­le ener­gi-virk­som­hed Ener­gre­en.

en af lan­dets største og mest po­pu­la­e­re sku­e­spil­le­re, Ni­ko­laj Lie Kaas. Der­hjem­me har Lie Kaas fem Ro­bert’er og fi­re Bo­dil-sta­tu­et­ter, og det er in­gen over­dri­vel­se at si­ge, at han kan alt. Fra det urko­mi­ske, til det urin­stink­ti­ve og det ufor­ud­si­ge­li­ge. jeg fin­der min ener­gi, og jeg hå­ber, at jeg kan bli­ve ved med at la­ve bå­de det sjove og det al­vor­li­ge,« si­ger Ni­ko­laj Lie Kaas, der i ’Bed­rag’ er ov­re i den al­vor­li­ge gen­re som den vi­sio­na­e­re, men livs­far­li­ge fi­nans­fyr­ste.

at jeg vil bli­ve set af rig­tig man­ge. Dér har jeg få­et kørt mig selv af. Det hand­ler om at la­ve no­get, jeg sy­nes er in­ter­es­sant, og jeg kan godt li­de, at tin­ge­ne kom­mu­ni­ke­rer, og at de kom­mer ud til man­ge men­ne­sker. Og jeg har åben­bart et sinds­sygt be­hov for, at folk kan ma­er­ke, hvad min ka­rak­ter måt­te fø­le. Og jo fle­re der for­står det, des bed­re er det vel lyk­ke­des,« si­ger Ni­ko­laj Lie Kaas til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.